Kaupallinen yhteistyö täydennysrakentamishankkeissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-03-20
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
76+4
Series
Abstract
Jatkuva kaupungistuminen ylläpitää asuntojen kysyntää ja siten asuntotuotannon tarvetta kaupungeissa. Täydennysrakentaminen on yksi keino lisätä asuntotuotantoa ja samalla torjua yhdyskuntarakenteen hajautumista. Asunto-osakeyhtiölähtöisiä täydennysrakentamishankkeita ei ole kuitenkaan toteutettu merkittävissä määrin. Diplomityössä selvitettiin täydennysrakentamisen kaupalliseen yhteistyöhön liittyviä ongelmia ja etsittiin havaittuihin ongelmiin ratkaisuja työpajan ja haastatteluiden avulla. Kirjallisuustutkimuksella selvitettiin täydennysrakentamisen erilaiset hanketyypit ja keskeisimmät hankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi diplomityön kirjallisuustutkimusosiossa analysoitiin hankkeisiin liittyvät toimijat, erilaisia täydennysrakentamishankkeiden toteutusvaihtoehtoja sekä täydennysrakentamishankkeiden vaiheet. Työpajan, tapaustutkimuksen ja haastatteluiden avulla tutkittiin täydennysrakentamishankkeiden houkutus- ja riskitekijöitä, hankkeen rakennuttajan valintaan liittyviä huomioita ja hahmoteltiin täydennysrakentamishankkeiden sopimusmalleja ja -sisältöjä. Diplomityössä tehtiin kolme keskeistä johtopäätöstä. Ensinnäkin, täydennysrakentamishankkeilla on mahdollista saavuttaa hanketyypistä ja hankkeen tekijöistä riippuen merkittävää taloudellista hyötyä osakkaille. Merkittävän taloudellisen hyödyn voidaan arvioida houkuttelevan myös kaupallisia toimijoita. Työpajan ja haastatteluiden perusteella erilaiset rakennuttajat vaikuttavat lähtökohtaisesti kiinnostuneilta hankkeista kaupallisessa mielessä. Hankkeiden kannattavuusarviointi tulisi suorittaa tapauskohtaisesti. Kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti rakennusoikeuden määrä ja hinta, sekä esimerkiksi pysäköinnin uudelleenjärjestelyn aiheuttamat kustannukset. Lisäksi yksittäisen hankkeen potentiaalia voidaan arvioida osittain diplomityössä esitettyjen houkutus- ja kannattavuustekijöiden avulla. Toiseksi, täydennysrakentamisprosessi on vakiintumaton ja siihen liittyy paljon epäselvyyttä. Hankkeisiin liittyvien epäselvyyksien nähdään heikentävän täydennysrakentamisenhankkeiden kaupallista houkuttelevuutta rakennuttajien näkökulmasta. Epävarmuuden hallitseminen ja vähentäminen nähtiin olennaiseksi hankkeiden kaupallisen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kolmanneksi, hankkeisiin liittyvää epävarmuutta voidaan hallita osapuolten välisillä sopimuksilla ja hankkeen osaavalla ohjaamisella.

The ongoing urbanization supports demand for housing and hence increases the need to produce more housing units in cities. Infill development is one possibility to increase housing supply while preventing the negative effects related to urban sprawl. Still, number of housing company driven infill development projects has remained low in Finland. The thesis studied the problems related to commercial collaboration in infill development schemes and investigated solutions for detected problems via a case study, workshop and interviews. Literature review was used to study an international context for infill development projects, different types of infill development and key factors that influence the profitability of infill development projects. The literature review also observed the key actors, implementation options and phases related to infill development. Based on the workshop, case study and interviews the research was able to identify attraction and risk factors, issues related to finding a suitable developer for project and observe the possible contracts between developer and housing company. Based on the study three main conclusions were made. First, infill development projects can result in significant economic gains for owners of housing company stocks depending on the type and features of infill development. Significant economic gains also seem to attract private companies towards infill development projects. Based on the workshop and interviews, potential developers were principally interested in commercial collaboration with housing companies in infill development projects. The profitability evaluation should always be case-specific. Secondly, the housing company driven infill development process is unestablished and includes plenty of uncertainties. Uncertainty was seen as a key factor that decreases the commercial attractiveness of housing company driven infill development. Third, the uncertainty can be managed by skilled project management and suitable contracts between the developer and housing company.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Puustinen, Tuulia
Keywords
täydennysrakentaminen, kaupallinen, yhteistyö, purkaminen, asunto-osakeyhtiö, kannattavuus
Other note
Citation