Tekijyys levynkansisuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83 + 13
Series
Abstract
Olen kuvataiteilija ja harrastelijamuusikko. Opinnäytteen aihe syntyi tilanteessa, jossa minun täytyi suunnitella levynkansi Sigi Tolo -yhtyeelleni. Levynkansisuunnittelu on pohjimmiltaan graafista suunnittelua, mutta usein puhutaan levynkansitaiteesta. Populaarikulttuurissa ja esimerkiksi alan kirjallisuudessa esiin nousseet klassikkolevynkannet ovat vankistaneet levynkansien asemaa ja tuoneet esiin myös niiden tekijöitä. Levynkannen ulkonäköön ovat usein vaikuttaneet suunnittelijan lisäksi muun muassa artistin ja levy-yhtiön näkemykset, mikä hankaloittaa tekijän määrittelyä. Tekijän tulkinta tekemästään levynkannesta on vain yksi monista levynkansien levitessä mediajulkisuuteen. Levynkansisuunnittelun tulevaisuus on uhattuna musiikin jakelun digitalisoituessa. Opinnäytteen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon levynkansisuunnittelussa on tilaa luovuudelle, ja kuinka paljon suunnittelija voi itse vaikuttaa levynkansien ulkonäköön suhteessa muihin osapuoliin ja tekijöihin. Lähtökohtana oli opinnäytteen tuotannollisena osuutena toteutettava levynkansi ja prosessin kautta esiin nousseet kysymykset. Olennaista oli tutustua myös levynkansien ja ääniteteollisuuden historiaan. Myös levynkansien tarpeellisuutta oli syytä pohtia ääniteteollisuuden ollessa jatkuvassa muutostilassa. Ääniteteollisuudesta ja levynkansista tehty kirjallisuus, etenkin “Album Cover Album” -teos, antoi historiallisen viitekehyksen, joka toi perspektiiviä koko alan tarkasteluun. Levynkansien tekijä Risto Vuorimiehen haastattelu ja 18 suomalaisen levynkansisuunnittelijan kyselyyn antamat vastaukset tarjosivat läpileikkauksen suomalaisten suunnittelijoiden työhön 1970-luvulta tähän päivään asti. Oma projektini toi tutkimukseen konkreettisuutta ja omakohtaisuutta. Tutkimuksen perusteella levynkansisuunnittelu on tyypillisesti ryhmätyötä. Vaikka suunnittelijalla on usein näkyvin panos prosessissa, artistin rooli on merkittävä. Levy-yhtiön osallisuus näkyy lähinnä tietyissä linjauksissa, jotka osaltaan vaikuttavat suunnitteluun. Suunnittelija tekee yhteistyötä usein myös muiden visuaalisten materiaalien tuottajien, kuten valokuvaajien ja kuvittajien kanssa. Toimiva kommunikaatio sekä muiden osapuolten työnkuvien ymmärtäminen ja arvostaminen auttavat pääsemään yhteiseen tavoitteeseen. Luovuus korostuu, kun artisti vastaa itse levynkannen suunnittelusta ja levyn julkaisusta. Tällöinkin musiikkityyli, levynkansisuunnittelun konventiot, budjetti ja julkaisuformaatti ohjailevat prosessia. Levynkansisuunnitteluun liittyvän problematiikan esiin nostaminen on tärkeää, koska suunnittelijoiden ammatillisessa asemassa on parannettavaa. Työyhteisöissä ilmeneviin epäkohtiin puuttuminen tarjoaisi nykyistä paremmat edellytykset kiinnostavalle levynkansisuunnittelulle. Vaikka fyysiset äänitteet katoaisivatkin, musiikin ja kuvan yhteys voidaan säilyttää.

I’m a visual artist and an amateur musician. The topic of this thesis came to me in a situation, where I had to design an album cover for my band called Sigi Tolo. Album cover design is basically graphic design but it’s often called as album cover art. The classic album covers that have come up in popular culture and especially in the relevant literature have established the status of the album covers as well as introduced their authors. Besides the designer, the opinions of the artist and the record company have often influenced the appearance of the album cover, which complicates defining the author. The author’s interpretation of the album cover is only one of the many as the album covers spread to media publicity. The future of the album cover design is threatened as the music distribution is getting digitized. The aim of this thesis was to find out how much album cover design has room for creativity, and how much a designer can influence the appearance of album covers over the other parties and factors. The starting point was the album cover that was made as the productive part of the thesis and the questions that rose from the process. Exploring the history of the album covers and the recording industry was also relevant. It was also necessary to consider the need for album covers when the recording industry is in a constant state of change. The relevant literature, especially the book ‘Album Cover Album’ gave a historical frame of reference, that brought some perspective to the examination of the whole field. The interview of the album cover designer Risto Vuorimies and the survey responses from 18 Finnish album cover designers provided an overview of the Finnish designers’ work since the 1970’s. My own project made the research more concrete and personal. According to the research, album cover design is typically teamwork. Although the designer has often the most visible contribution to the process, the role of the artist is significant. The involvement of the record company is seen mainly in certain policies, which contribute to the designing process. The designer also often collaborates with producers of other visual materials, such as photographers and illustrators. Functional communication as well as apprehension and reverence of other parties’ job descriptions help reach the common goal. Creativity is emphasized when the artist himself is responsible for the album cover design and the album release. Even then, the genre, the conventions of album cover design, the budget and the publishing format steer the process. It’s important to highlight the problematics of album cover design, because there’s room for improvement in the professional role of the designers. The redress of grievances that appear in work communities would provide more favorable conditions for interesting album cover design. Even if the physical recordings would disappear, the connection between music and the image could be maintained.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Vuorimies, Risto
Keywords
tekijyys, levynkannet, graafinen suunnittelu, levynkansitaide
Other note
Citation