Defining future dIrections for user experience design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
60+2
Series
Abstract
This thesis researches the history, current status and the probable future development of user experience design. The aim of the thesis is to gather insights on where the field of user experience design is evolving as the world is entering a transformational experience economy. These insights form the basis for the following thesis project. The research phase consists of a literature review and interviews of the customers of Cybercom Finland - the client company of the thesis project. Some of the research topics are also analyzed through the author’s own experiences as a designer in the field. The historical development in the literature research chapter dates back to the emergence of ergonomics and software development moving step by step towards the current practice. The historical research concentrates specifically on how ‘human factors’ have evolved from ergonomics to user experience. It also studies related themes such as lean user experience, service design, the internet of things and the concept of value creation. The literature review builds a holistic picture of the current digital design scene and the surrounding environment. Cybercom Finland has clients in several industries and all the clients that were chosen for the interviews operate in different industries. The customer interviews list issues that they face in developing their digital services and map out new opportunities and needs for user experience design. These insights are the basis for the thesis project. The interviews were conducted using the Value Proposition Canvas – created by Osterwalder, Pigneur and Papadakos - as the basis. The interviews aimed to fill out customer profiles. The tool was chosen in order to get actionable insights on how design and IT consultancies can create value to their customers. Operating in a rapidly changing environment poses challenges to the IT sector, but being able to project what are the greatest trends in the future of the field will help out in planning the ways of working as well as specific skillsets required. The objective of the thesis project is to create new initiatives for user experience design incorporating an International Design Business Management approach. The project combines the findings from the research phase and merges those insights with the potentials and constraints of consultancy business and the client company’s strategy. Finally the thesis presents possible next steps for the outcome and reflection on the process itself.

Tämä opinnäyte tarkastelee käyttäjäkokemussuunnittelun (UX design) historiaa, nykytilaa sekä tulevaisuutta. Työn tarkoituksena on kerätä taustatietoa, jonka avulla on mahdollista arvioida kuinka käyttäjäkokemussuunnittelu kehittyy, kun maailma suuntaa niin sanottuun muutoslähtöiseen kokemustalouteen. Kerätty tieto toimii pohjana tutkimusta seuraavalle opinnäytetyöprojektille. Tutkimusosio koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä asiakasyrityksen (Cybercom Finland) asiakkaiden haastatteluista. Osaa tutkimusaiheita analysoidaan myös kirjoittajan oman suunnittelutyökokemuksen pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen historiaosiossa tutkitaan käyttäjäkokemussuunnittelun kehitystä askel askeleelta alkaen ergonomiasta ja ohjelmistokehityksestä. Historia keskittyy erityisesti siihen kuinka inhimilliset tekijät (human factors) ovat kehittyneet käyttäjäkokemussuunnitteluksi. Kirjallisuuskappale tutkii myös aiheeseen liittyviä teemoja kuten ketterää käyttäjäkokemusta (lean UX), palvelumuotoilua, asioiden internetiä (IoT, internet of things) sekä arvon luomista (value creation). Kirjallisuuskatsaus rakentaa kokonaiskuvan digitaalisen suunnittelun nykyti-asta ja toimintaympäristöstä. Cybercom Finlandilla on asiakkaita useilla toimialoilla ja haastetteluihin valitut asiakkaat toimivat kaikki eri alalla. Asiakashaastatteluiden materiaalin pohjalta on listattu haasteita, joita asiakkaan kohtaavat digitaalisia palveluita kehittäessä. Näiden ongelmien pohjalta on kartoitettu mahdollisuuksia ja tarpeita käyttäjäkokemussuunnittelulle. Haastattelut suoritettiin käyttäen Osterwalderin, Pigneurin ja Papadakoksen arvolupaustaulua (Value Proposition Canvas), jonka ensimmäisessä vaiheessa täytetään asiakasprofiilit. Työkalun valintaperustee-na oli se, että menetelmä mahdollistaa käytännönläheisen tiedon keräämisen. Tietoa kerättiin erityisesti silmällä pitäen arvoa, jonka IT-konsultti voi tuottaa kyseen omaisille yrityksille. Toimiminen nopeasti muuttuvassa ympäristössä on IT-alan toimijoiden suurimpia haasteita, mutta tulevaisuuden suurimpien trendien ennustaminen tuo varmuutta ja auttaa kehittämään työtapoja sekä oikeanlaista osaamista. Opinnäytetyöprojektin tavoitteena on kehittää asiakasyritykselle uusia käyttäjäkokemussuunniteluun liittyviä aloitteita International Design Business Management – lähestymistavalla. Tehtävää suorittaessa oli sovitettava tutkimustulokset, konsulttityön realiteetit ja asiakasyrityksen strategia. Lopuksi opinnäyte esittelee mahdollisia seuraavia askeleita ja arvioi prosessia itsessään.
Description
Supervisor
McGrory, Peter
Thesis advisor
McGrory, Peter
Härkönen, Susanna
Keywords
user experience design, service design, internet of things, value creation
Other note
Citation