Numerical diagnostics in gyrokinetic particle simulations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
en
Pages
50
Series
Abstract
To monitor the plasma state and to investigate different phenomena occurring in the plasma, fusion test reactors are equipped with diagnostic systems. Increasing knowledge of plasma behavior in reactor conditions is important for improving the performance of fusion reactors as well as for optimizing plasma parameters and operation. Like test reactors, different diagnostic tools are also included in the numerical programs modelling fusion plasmas. The purpose of the diagnostic tools is to describe the plasma by a variety of variables and to facilitate the validity study of the models used in the programs. This work aims to present the diagnostic variables embedded in the gyro kinetic code ELMFIRE as well as describe their calculation algorithms. The interest is also in the bootstrap current and in the Fourier transform of the data produced by the code. The study of the bootstrap current is part of the process necessary for validating ELMFIRE results. In the work, we compare the current density profile from a suitable ELMFIRE simulation with theoretical models of the bootstrap current. The resulting profiles are in good agreement with each other. The Fourier transform is used for investigating the plasma modes. In this work, we propose an alternative Fourier transform approach for the conventional Fourier transform that considers the real spacing between the data points. The presented approach is observed to produce smoother power spectra compared to the conventional Fourier transform.

Plasmatilan seuraamiseksi ja plasmailmiöiden tutkimiseksi fuusiotestireaktorit varustetaan diagnostiikkalaitteilla. Karttuva tieto plasman käyttäytymisestä reaktoriolosuhteissa on tärkeää reaktorien suorituskyvyn parantamiseksi sekä plasmaparametrien että operoinnin optimoimiseksi. Testireaktorien tapaan myös plasmoja mallintaviin laskentaohjelmiin sisällytetään diagnostiikkarutiinit, joiden tehtävänä on kuvata plasma yksityiskohtaisesti erilaisina suureina. Laskentaohjelmissa plasman diagnostisointi auttaa lisäksi tutkimaan käytettyjen mallien toimivuutta. Tässä työssä esitetään gyrokineettisen koodin ELMFIREn diagnostiikkasuureet sekä niiden laskenta-algoritmit. Mielenkiinnon kohteena ovat myös niin kutsuttu bootstrapvirta sekä Fourier-muunnos ohjelman tuottamalle datalle. Näistä Bootstrap-virran tarkastelu on yksi osa ELMFIREn tuottamien tulosten vahvistusprosessissa. Työssä verrataan ELMFIREn tuottamaa virtaprofiilia teoreettisiin arvioihin bootstrap-virrasta tarkoitusta varten sopivassa simulaatiotapauksessa, ja tulosten välillä havaitaan hyvä vastaavuus. Fourier-muunnosta käytetään plasmassa esiintyvien aaltojen tutkimiseksi. Tässä työssä perinteiselle Fourier-muunnokselle esitetään vaihtoehtoinen Fourier-muunnos, joka huomioi todellisen geometrian data-pisteiden välillä. Vaihtoehtoisen Fourier-muuntimen havaitaan tuottavan perinteistä muunninta sileämpiä tehospektrejä.
Description
Supervisor
Salomaa, Rainer
Thesis advisor
Kiviniemi, Timo
Keywords
fusion, fuusio, plasma, plasma, numerical, numeerinen, diagnostics, diagnostiikka
Other note
Citation