Improving project efficiency and sustainability: Expectations and rework

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-03-16
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
113 + 2
Series
Abstract
The objective of this Master’s thesis is to examine the case project’s software development process and find ways to make it more efficient and sustainable. Any suggested changes should be cost-efficient and relatively simple to adopt, to reduce the impact of having to learn the new processes. Factors affecting the efficiency and sustainability of the project were investigated in a current state analysis, where five of the project employees were interviewed. Two of the identified factors were deemed the most relevant: expectations and rework. To aid in formulating realistic expectations and to reduce the amount of unnecessary rework, an explorative literature review was conducted on the two topics. The output of this literature review was a set of suggestions that the case project could try to implement. A subset of the proposed suggestions were implemented and monitored for four two-week sprints. The selected suggestions were ‘Estimation meetings before planning’, ‘Measure the velocity and hit-rate’. ‘Measure the time spent on changes vs. new development’, ‘Benchmarks for story points’, ‘Include refactoring effort in estimates’, ’Re-estimate incomplete stories’, and ‘Work more as a team’. Due to highly unusual circumstances in the project, multiple changes being made to the development project simultaneously, and an unsuccessful selection of rework metrics, the results of this empirical part were left largely inconclusive. Further studies, preferably with a longer time-frame and after the circumstances have become more stable, are required for reliable assessments of the effects of the implemented suggestions.

Tämäan tutkielman tavoite on tutkia erään projektin ohjelmistokehitysprosessia ja löytää tapoja, joilla tuosta prosessista saisi tehokkaamman ja kestävämmän. Kaikkien ehdotettujen muutosten tulisi olla kustannustehokkaita ja kohtuullisen yksinkertaisia toteuttaa, jotta uudelleen opettelun tarve voidaan minimoida. Tehokkuuteen ja kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä pyrittiin tunnistamaan nykytila-analyysin avulla. Tämän toteuttamiseksi tutkimuksessa haastateltiin viittä projektin työntekijää. Kaikkein keskeisimpien tekijöiden todettiin olevan odotukset ja lisätyö. Realististen tavoitteiden asettamiseksi ja turhan lisätyön vähentämiseksi sopivien muutosten löytämiseksi toteutettiin kirjallisuuskatsaus. Tämän katsauksen lopputuote oli lista ehdotuksia, joita kyseisessä projektissa voitaisiin kokeilla. Osa näistä ehdotuksista otettiin käyttöön, ja niiden vaikutuksia seurattiin neljän kahden viikon mittaisen sprintin aikana. Valitut ehdotukset olivat ‘Arviointitapaamiset ennen suunnittelua’, ‘Kehitysvauhdin ja valmiusasteen mittaaminen’, ‘Muutoksiin ja uuden kehittämiseen kuluvan ajan mittaaminen’, ‘Kiintopisteet story pointeille’, ‘Refaktoroinnin huomioon ottaminen työmääräarvioissa’, ‘Keskeneräisten kehitysten uudelleenarviointi’, sekä ‘Yhteistyön lisääminen’. Johtuen projektin sen hetkisistä, hyvin epätavallisista olosuhteista, monien muutosten samanaikaisesta toteuttamisesta, sekä epäonnistuneesta mittareiden valitsemisesta, tämän empiirisen osuuden tulokset jäivät hyvin epäselviksi. Olosuhteiden normalisoitua tarvitaan pidempiä lisätutkimuksia, jotta toteutettujen ehdotusten vaikutuksia voitaisiin luotettavasti arvioida.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Heiskari, Mira
Keywords
software, predictability, expectations, rework, efficiency, sustainability
Other note
Citation