Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-17
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Vesihuoltoverkostojen investointitarpeet ja saneerausvelka ovat olleet pitkään keskiössä alalla käydyssä keskustelussa, ja teema on ollut myös näkyvä osa alan julkaisutoiminnassa. Aiemmat selvitykset ovat keskittyneet verkostojen saneerausinvestointitarpeen määrittämiseen, eikä kokonaiskuvaa vesihuollon koko käyttöomaisuuden investointitarpeista ole kansallisessa mittakaavassa tähän mennessä muodostettu. Tämän selvityksen tavoitteena oli täyttää tämä tietotarve ja samalla muodostaa arvio koko vesihuolto-omaisuuden saneerausarvosta. Tässä selvityksessä investointitarpeita arvioitiin 20 vuodeksi eteenpäin ensimmäistä kertaa koko vesihuolto-omaisuudelle ja perustuen vesihuollon tietojärjestelmiin, Veetiin ja Venlaan kerättävään tietoaineistoon. Lisätietoa hankittiin vesihuoltolaitoksille suunnatun kyselytutkimuksen ja työpajan avulla sekä asiantuntija-arvioin. Lisäksi puuttuvia tietoja täydennettiin selvityksessä laaditun laitoskokoluokittelun mukaisesti kokoluokkien sisällä. Selvityksen tuloksena arvio vuotuisesta kokonaisinvestointitarpeesta vuoteen 2040 asti on 777 milj. €/vuosi. Kokonaisinvestointitarpeen arvioitiin siten lähes kaksinkertaistuvan nykytilanteeseen nähden ilman oletuksia lainsäädännön kiristymisestä. Selvityksessä tehdyn arvion mukaan lainsäädäntökehitys voisi toteutuessaan selvityksessä esitetyssä laajuudessa lisätä vuotuista investointitarvetta 10 %. Investointitarpeen todettiin painottuvan voimakkaasti vesihuoltoverkostojen saneeraamiseen, sillä verkosto-omaisuus kattaa n. 80 %:a koko vesihuolto-omaisuuden arvosta. Verkostosaneerauksien osuus vastaa noin 60 %:a kokonaisinvestointitarpeesta. Kansallisessa mittakaavassa verkostojen vuotuiseksi saneeraustarpeeksi määritettiin 1,1 % vesijohtoverkoston ja 1,9 % jätevesiviemäriverkoston pituudesta. Verkostojen ohella muodostettiin arvio laitosomaisuuden investointitarpeista. Investointitarpeen arvioitiin kohoavan etenkin talousvedenkäsittelyn osalta, sillä kokonaisinvestointitarpeen arvioitiin kaksinkertaistuvan nykytasoon nähden. Numeeristen tulosten ohella selvityksen myötä saatiin kokemustietoa osasta vesihuollon tietojärjestelmien, Veetin ja Venlan, tietojen kattavuudesta sekä oikeellisuudesta ja esitettiin havaintojen pohjalta arvioita mahdollisista tulevaisuuden lisätietotarpeista tarkempien arvioiden tekemiseksi. Merkittävimpien oletuksien ja yleistyksien vaikutusta laskennan lopputulokseen arvioitiin herkkyysanalyysillä, jonka perusteella verkostojen pitoaika muodostui investointitarpeen suuruuden näkökulmasta selvästi merkittävimmäksi yksittäiseksi tekijäksi. Selvityksessä muodostettuja arvioita verrattiin toteutuneiden investointitasojen ohella aiempiin arvioihin sekä muiden pohjoismaiden investointitarveselvitysten tuloksiin.

The investment needs and the rehabilitation debt of the water service networks have for long been in the center of discussion in Finland. The topic has also been a visible part of the field’s publications. Previous estimates have been focused on determining the investment needs arising from rehabilitation of the networks, while the whole picture of the investment needs has remained an uncovered topic at the national scale. This report aims to fill this gap, and at the same time it aims to produce an estimate of the rehabilitation value of the entire water service system. In this report, the investment needs were estimated for the next 20 years. The estimation was, for the first time, made for all assets simultaneously and based on the available data in the information and benchmarking systems (Veeti and Venla). Additionally, a survey and a workshop, as well as expert estimates were used as means of data collection. Missing information was complemented by generalizing median data within size-based classes of water utilities. As the main result of the report, an estimate of the total investment need of 777 million €/year for the next 20 years, was concluded. Thus, the total investment need was estimated to nearly double compared to the current situation, excluding an estimate of the investment needs arising from possible changes in the legislation. If legislation changes presented in this study were implemented fully, these requirements would in total increase the investment needs by additional 10 % annually. It became evident that most of the investments are needed for rehabilitation of the networks as they cover approximately 80 % of the total asset value. Approximately 60% of the total investment need is required for network rehabilitation. At a national scale, the needed average annual rehabilitation need was determined to be 1.1 % of the total water distribution network length, and 1.9 % of the total sewage network length. Besides networks, the investment needs of water and wastewater treatment plants were estimated. A significant increase of the investment needs was observed for water treatments plants as the total investment need was estimated to double compared to the current situation. In addition to the numeric results of this report, empirical knowledge was obtained regarding the comprehensiveness and the quality of data within the information- and benchmarking systems. Based on these observations, data gaps and possible means for filling these gaps were identified. Due to significant degree of uncertainty in results and the number of made assumptions, sensitivity analysis was conducted to recognize the impacts of different parameters in the result. The technical-economic lifetime of the networks was found to have the greatest impact of all parameters. In addition to the sensitivity analysis, the results were compared to results from similar previous analyses as well as investment need assessments conducted in other Nordic countries.
Description
Supervisor
Vahala, Riku
Thesis advisor
Renko, Terhi
Keywords
vesihuolto, investointitarpeet, saneeraus, arvonmääritys
Other note
Citation