Teollisuusalueesta elinympäristöksi - Teollisuuden muokkaaman maaperän kierrättäminen osana käytöstä poistuneiden teollisuusalueiden maisema-arkkitehtuuria

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Teollinen toiminta jättää jälkeensä runsaasti saastuneita maa-alueita, joiden eliöyhteisö on joko osittain tai täysin tuhoutunut. Yhteiskuntien ja kaupunkien muuttuessa käytöstä poistuneita teollisuusympäristöjä syntyy jatkuvasti lisää. Ilman tarpeenmukaisia maaperän ja vesistöjen kunnostamismenetelmiä luonnon omat prosessit eivät välttämättä riitä alueiden luonnon monimuotoisuuden elpymiseen. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkielma, jossa käsitellään laadultaan heikentyneen maaperän kierrättämistä osana käytöstä poistuneiden teollisuusalueiden maisema-arkkitehtuuria ja ekologista ennallistamista. Työssä pohditaan tapaustutkimuksen avulla teollisen maaperän käsittelyn vaikutuksia elollisen luonnon kehittymiseen. Tapaustutkimuksena käytetään länsi-Saksassa sijaitsevaa, vuonna 2002 valmistunutta Duisburg-Nordin maisemapuistoa. Aineisto koostuu pääosin jälkiteollista maisemaa ja jälkiteollisten alueiden ekologiaa käsittelevistä kirjallisuudesta sekä tutkimuksista. Maisema-arkkitehtuurin kannalta aihe on ajankohtainen, sillä teollisuusalueet sijaitsevat monesti maisemallisesti merkittävillä alueilla, kuten tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä tai vesistöjen äärellä. Maisema-arkkitehtuurin avulla näitä hylättyjä alueita voidaan palauttaa ihmisten ja muiden eliöiden käyttöön samalla säilyttäen niiden historialliset ja kulttuurilliset ominaispiirteet. Toisaalta aihe on ajankohtainen myös ilmastonäkökulmasta, sillä pilaantuneen maan loppusijoittaminen ja käsittely alkuperäisessä sijaintipaikassaan vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä verrattuna yleisesti käytössä olevaan maaperän vaihtoon. Tapaustutkimuksen perusteella voidaan todeta, että oikein käsiteltynä teollisuuden muokkaamaa maaperää ja sivutuotteena syntyneitä materiaaleja voidaan hyödyntää osana alueiden maisema-arkkitehtuuria ja niiden avulla voidaan saada aikaan monimuotoista ja elinvoimaista luontoa. Käytöstä poistuneiden teollisuusalueiden suunnittelun haasteita ovat erityisesti raskasmetallien ja orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet maaperässä. Jatkotutkimusta pilaantuneen maaperän kierrättämisestä tarvitaan, jotta menetelmä voidaan todeta ympäristön sekä ihmisten kannalta varmasti turvalliseksi.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Taipale, Aada
Keywords
käytöstä poistuneet teollisuusalueet, maaperä, ekologinen ennallistaminen, jälkiteolliset alueet, maisema-arkkitehtuuri, Duisburg-Nord
Other note
Citation