Designing the distribution network for a modular product

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 101 + liitt. (+19)
Series
Abstract
Many companies today face an increasingly challenging operating environment: customers demand high product variety, flexibility, agility and low costs, and simultaneously product cycles are shortening. In order to be competitive an international company must be able to deliver customizable products fast and efficiently to customers all around the world. This research is a case study on designing the physical distribution network in the case company. The main objective is to identify the optimal distribution network setup for the new product. The research is divided in two parts: theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on current literature on product modularity and supply chain management. The literature findings are summarized in a framework that is used to guide the empirical part of the research. In the empirical part four companies were benchmarked for their distribution network designs. The selected companies have experience in using distribution hubs, so the benchmarking created an understanding on hub distribution. Finland and the U.S. were considered as possible final assembly locations. The identified possible distribution network setups were compared in a landed cost analysis. Also the average inventory values were compared. The impact of storing semi-finished products, i.e. vanillas, in final-assembly was evaluated with a production simulation. The cost analysis shows Finland as a feasible final assembly location. The difference between the compared final assembly locations originates from the labor costs that are lower in Finland than in the U.S. The analyses also show that given the volatile demand, vanillas are the most cost-efficient way to organize the final assembly. In addition, vanillas smoothen the labor requirement. Based on the findings, Finland is recommended as the final assembly location, and vanillas should be used to organize the final assembly.

Monet yritykset toimivat aina vain haastavammassa ympäristössä: asiakkaat vaativat laajaa tuotevalikoimaa, joustavuutta, ketteryyttä ja alhaisia kustannuksia, ja samanaikaisesti tuotteiden elinkaari lyhenee. Säilyäkseen kilpailukykyisinä kansainvälisten yritysten on kyettävä toimittamaan asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitäviä tuotteita nopeasti ja tehokkaasti ympäri maailmaa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin fyysistä jakeluverkkoa tutkimuksen kohteena olleessa yrityksessä. Päätavoite oli määrittää optimaalinen jakeluverkko uudelle tuotteelle. Tutkimus on jaettu kahteen osaan: teoreettiseen tarkasteluun ja empiriaan. Teoreettinen osa käsittelee nykyistä kirjallisuutta tuotteen modulaarisuudesta ja toimitusketjun hallinnasta. Kirjallisuuskatsauksen löydökset kootaan osan lopussa yhdeksi viitekehykseksi, jota käytetään apuna ohjaamaan tutkimuksen empiiristä osaa. Empiirisessä osassa perehdyttiin neljän muun yrityksen toimitusverkkoon. Tarkoituksena oli ymmärtää paremmin nk. hubien käyttö jakelussa, mistä tutkituilla yrityksillä on kokemusta. Tässä tutkimuksessa mahdollisina loppukokoonpanopaikkoina pidettiin Suomea ja Yhdysvaltoja. Mahdollisia jakeluverkkoja vertailtiin kokonaiskustannusanalyysilla sekä varastojen keskimääräisillä arvoilla. Puolivalmiiden tuotteiden, vaniljojen, varastoimisen vaikutus arvioitiin simulaation avulla. Kustannusanalyysi osoittaa Suomen toteuttamiskelpoiseksi paikaksi sijoittaa loppukokoonpano. Vertailtujen loppukokoonpanopaikkojen ero syntyy työvoimakustannuksista, jotka ovat Suomessa huomattavasti Yhdysvaltoja halvemmat. Analyysi myös osoittaa, että vaihtelevasta kysynnästä johtuen vaniljat ovat kustannustehokkain tapa järjestää loppukokoonpano. Vaniljojen hyödyntäminen myös tasoittaa työvoiman tarvetta. Tulosten perusteella tämä tutkimus suosittaa loppukokoonpanon sijoittamista Suomeen ja vaniljojen hyödyntämistä loppukokoonpanossa.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Harjunpää, Rainer
Keywords
supply chain management, toimitusketjun hallinta, distribution, jakelu, product modularity, tuotteen modulaarisuus
Citation