Rakennustyömaan perinteisen ja ulkoistetun logistiikan hallinnan vertailu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-17
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
76+1
Series
Abstract
Rakentamisen tuottavuus on yleinen puheenaihe alalla ja akatemiassa, mutta myös lehdet kirjoittavat tuottavuudesta kriittiseen sävyyn. Rakentaminen on työntekijä riippuvainen ala, jossa työntekijä rytmittää ja mahdollistaa koko hankkeen onnistumisen. Työntekijällä tuleekin olla edellytykset työn tekemisen suorittamiseen, jotta tuottavuutta voidaan kasvattaa. Rakentamisen tuotanto on materiaalivirtojen liittymistä lopputuotteeseen, jossa logistiikka on perinteisesti osoitettu työntekijöiden tehtäväksi. Käytettävissä on kuitenkin erilaisia logistiikkaratkaisuita, joiden tarkoituksena on vähentää työntekijän osuutta materiaalien hallintaan, jolloin työntekijä voisi keskittyä pääasiassa arvoa tuottavaan työhön. Diplomityössä tarkasteltiin kahta eri logistiikka tapaa, joista toisessa aliurakoitsija vastasi itse materiaalien hallinnasta ja toisessa materiaalien hallinta oli ulkoistettu. Tarkasteltava työvaihe oli väliseinäasennukset, tutkimuksen kohteena oli uudisrakennus pääkaupunkiseudulla. Diplomityössä tarkasteltiin, miten ulkoistamalla logistiikka voitaisiin parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja miten mahdolliset hyödyt konkretisoituisivat pääurakoitsijalle sekä minkälaisia säästöjä tästä olisi mahdollista saada. Tutkimuksen ulkoistetun logistiikan vaihe oli tuotannollisesti ongelmallinen, mikä vaikutti tuloksiin. Tulosten perusteella työntekijän osuus materiaalien hallintaan väheni. Tuottavuuden ei katsottu parantuneen kokonaisuudessaan. Työntekijä kuitenkin suoriutui lähes samalla tasolla kuin perinteisessä logistiikkavaiheessa. Päivätasolla työmenekki oli kuitenkin aika ajoin parempi, kun logistiikka oli ulkoistettu. Aikataulullisesti ei saavutettu merkittäviä muutoksia, toisaalta aikataulussa pysyttiin. Tutkimuskohteen ollessa pieni ulkoistetusta logistiikan hallinnasta saatavien hyötyjen voidaan katsoa menneen ulkoistetun logistiikan kustannuksiin. Riippuen työmaasta ja sen olosuhteista tulisi logistiikkaratkaisut valita tapauskohtaisesti. Tässä tutkimuksessa eniten hyötyä saatiin kolmannen osapuolen logistiikasta, kun materiaalit haalattiin logistiikkaurakoitsijan puolesta työpisteelle. Vähemmän hyötyä saatiin logistiikkakeskuksesta ja täsmätoimituksista, osittain tuotannon tilanteen vuoksi, mutta myös työmaalla ja työpisteillä saatavilla olleen tilan vuoksi.

A common topic in both the construction industry and in the academy is productivity, and papers write about it in a critical way. In construction work the pace and the success of the project is worker dependant. Workers must have prerequisites for working efficiently so that productivity could be increased. Production work can be seen as a stream connecting material flows to the end-product. In this stream the material logistics is traditionally the responsibility of the workers. Different logistical solutions are being used in construction work. The purpose of these solutions has been to decrease the workers control of the materials, so the worker could focus on value-adding work. The master’s thesis examined two logistical solutions. In the first solution the subcontractor was in charge of the material logistics. In the second solution the material logistics were outsourced. The work being observed was the installation of partitioning walls, which was carried out in the construction of a new building in metropolitan area of Finland. The idea of the master’s thesis was to examine if outsourced logistics could improve worker productivity. Furthermore the thesis examined how to best visualize the benefits and possible cost savings to the main contractor. The results from the outsourced logistic phase were affected by Production issues. According to the results, the workers role in the material handling decreased, even though the overall productivity did not improve. The results also showed that the worker was performing almost on the same level as in the traditional logistic phase. The daily production rate could be seen periodically perking up in the outsourced logistic phase but as there were no major improvements in the workload, the work stayed on schedule. The construction project was rather small so the benefits from outsourced logistics were out weighted by the costs of outsourced logistics. Logistical solutions should be selected based on the construction site and its conditions. In this research most of the benefits were gained from third-party logistics. This meant that the materials were moved to the workplace by the logistics contractor. It was less beneficial to use the logistics centre and Just-In-Time deliveries, partly because of issues in the production site, but also because of available space in the construction site and in the workplace.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Korhonen, Jorma
Aaltonen, Antti
Keywords
rakennustyömaan logistiikka, tuottavuus, logistiikkakeskus, JOT, kolmannen osapuolen logistiikka, sisäpaikannusmittaus
Other note
Citation