Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuden määrään

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yrityskohtaisilla tekijöillä vaikutusta vaihto-omaisuuden määrään euroalueella listatuissa ja kotipaikkaansa pitävissä yrityksissä. Lisäksi pyritään selvittämään onko toimialojen välillä havaittavissa eroja. Tutkielman teoreettisessa osassa käsitellään vaihto-omaisuuden roolia osana yrityksen liiketoimintaa, vaihto-omaisuuden raportointiin ja arvostamiseen liittyvät vaatimukset sekä tunnetuimpia keinoja, joilla vaihto-omaisuuden tarvetta kyetään pienentämään. Teoriaosassa esitellään myös aiempaa vaihto-omaisuuden tutkimusta sekä aiempia havaintoja vaihto-omaisuuteen vaikuttavista yrityskohtaisista tekijöistä. Tutkielman empiirisessä osassa testataan eri yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuteen. LÄHDEAINEISTO Tutkimuksessa käytettiin kotimaista ja ulkomaista vaihto-omaisuuteen liittyvää lähdekirjallisuutta. Empiirisen osion aineistona käytettiin euroalueella listattujen ja kotipaikkaansa pitävien yritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2005–2010. Tutkimuksen aineisto kerättiin Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta. Tutkimuksen lopullinen otos koostui 5011 yritysvuodesta. AINEISTON KÄSITTELY Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta vaihto-omaisuuden määrään tutkittiin monimuuttujaregressioanalyysillä, jossa vaihto-omaisuuden määrää mitattiin suhteellisella osuudella taseen loppusummasta. Yrityskohtaisina tekijöinä oli yhteensä kymmenen muuttujaa, jotka kuvasivat yrityskokoa, kannattavuutta, kannattavuuden muutosta, kassavirtaa, vakavaraisuutta, kansainvälisyyttä ja likviditeettiä. TULOKSET Regressioanalyysin tulokset tukevat pääsääntöisesti aiemman tutkimuksen havaintoja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutuksesta vaihto-omaisuuden määrään. Tulokset antavat viitteitä siitä, että positiivinen vaikutus olisi kannattavuuden muutoksella sekä vakavaraisuudella, ja negatiivinen vaikutus yrityskoolla, kannattavuudella sekä likviditeetillä. Kassavirralla ja kansainvälisyydellä ei havaittu olevan vaikutusta. Tutkimuksessa myös havaittiin toimialojen välillä olevan eroja vaihto-omaisuuden määrässä ja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutuksessa.
Description
Keywords
vaihto-omaisuus, varasto, IAS 2, yrityskohtaiset tekijät
Other note
Citation