Mahdollisesti toisin - kohti lempeämpää taiteellista työskentelyä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76+11
Series
Abstract
Tässä opinnäytetyössä kirjoittaja tutkii lempeämmän taiteellisen työskentelyn menetelmää, jota hän on alkanut kehittää. Työ esittelee yhden mahdollisen toimintamallin, jossa taiteellisen prosessissa kiinnitetän huomiota taiteilijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tutkimuskysymys on, millainen voisi olla ehdotus lempeämmän taiteellisen työskentelyn menetelmäksi, jonka avulla taiteen tekeminen olisi tekijälleen voimavaroja lisäävää, eikä kuormittavaa. Lähtökohtana työn tekemiselle ovat toimineet tekijän omat havainnot sekä tutkimustulokset taiteellisen työn kuormittavuudesta sekä tekijän halu uskoa, että toisin toimien taiteen tekeminen voi olla voimavaroja lisäävää sekä hyvinvointia tukevaa. Taiteilijalla on oikeus olla onnellinen. Työ on autoetnografinen ja sijoittuu taiteellisen tutkimuksen kentälle keskittyen tekijän omakohtaisiin tutkimuksiin ja havaintoihin sekä niiden reflektoimiseen. Opinnäytetyö jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen osio käsittelee lempeämmän taiteellisen työskentelyn lähtökohtia ja menetelmän luomista teoreettisemmin, toinen osio taas menetelmän soveltamista käytännössä. Toisen osion keskiössä on kirjoittajan taiteellinen opinnäyte, kestollinen ja osallistava esitystaideteos a v a i l a b l e sekä sen prosessi. Tässä opinnäytetyössä vuoropuhelua käyvät siis lempeämmän taiteellisen työskentelyn menetelmän avaaminen teorian sekä konkretian kautta. Yksiselitteisten vastausten sijaan työ pyrkii tarjoilemaan mahdollisia vaihtoehtoja toimia ja herättämään ajatuksia. Opinnäytetyön loppuosissa kirjoittaja tarkastelee omaa työskentelyään ja pohtii menetelmän kehittämistä oppimiskokemuksena sekä alati muutoksessa olevana prosessina. Loppupäätelmissä kirjoittaja summaa havaintojaan ja pyrkii jäsentämään niitä lukijalle avautuvassa muodossa.

In this thesis the author investigates towards a mellower way of making art, a method which she has started to develop. The thesis presents one possible way of making art that also includes the holistic wellbeing of the artist. The main research question is whether an artistic process can also be nourishing and caring as opposed to being something that induses stress and burdens the artist. The authors own experiences, research about the wellbeing of artists and the author's own firm belief that there is a possibility to do it another way have been the starting points for this thesis. The artist has a right to be happy. While situating itself in the field of artistic research, this thesis is an autoetnographic study focusing on the author's own research, experiences and reflections upon them. The thesis has two parts: the first part focuses on the fundamental parts of the mellower art making method through theory and research while the second part describes possible ways of applying this knowledge in practice. In the core of the second part is the working process of a durational and participatory performance a v a i l a b l e, which is also the artistic part of this thesis. Instead of giving unequivocal answers, this thesis aims at providing a multitude of ways, ways of doing otherwise and provoking new thinking. In the closing chapters the author reflects upon her artistic work and the process of developing her method, both as a learning experience and as an ongoing process. As a conclusion, the author seeks to construe her thinking in a way that opens up for the reader in a meaningful way.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Kallinen, Aune
Keywords
esitystaide, performanssitaide, taiteellinen tutkimus, lempeys, onnellisuus, hyvinvointi, performance art, live art
Other note
Citation