Pieni aihe – naistekijät elokuvan rahoitusneuvotteluissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
33
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 5/2020
Abstract
The study examines the experiences of female filmmakers in film and television development processes and financing negotiations. "Pieni aihe" (Insignificant topic), an informal working group of eight female film professional collected interviews, questionnaire responses and other descriptions from 40 professionals in the field in 2019. The aim of the working group was to study women's experiences of gender-based evaluation in the financing negotiations and development work of film and television projects, and how attitudes related to gender roles are reflected in the work culture of the industry. Female filmmakers described discussions with funders, commissioners and other parties involved in the development of film and television projects. Both the women themselves and their works had been repeatedly subjected to explicit gender-specific evaluations. These focused mainly on three areas: the topic of the film suggested by the filmmaker, the characteristics of the protagonist or other characters in the plan, and the filmmaker's own personality and gender. The assessment situations had repeatedly included offensive and derogatory speech about femininity, traits perceived as feminine and the female perspective. The filmmaker's projects were fiction films, documentaries and animated films. The study describes the long-standing and, in part still prevailing discriminatory attitudes in the work culture of the film and television industry in Finland. Unconscious bias would not be a right term to describe the presence of these attitudes, since the bias can be openly articulated in everyday speech and action repeatedly. For female professionals, this has meant extra tensions and mental stress in work and negotiation situations. Insignificant Topic work group: Inka Achté, Saara Cantell, Piia Hirvensalo, Hanna Lekander, Lotta Lindroos, Jaana Puhakka, Iiris Saaren-Seppälä ja Raija Talvio.

Tutkimus tarkastelee naispuolisten elokuvantekijöiden kokemuksia elokuvan ja television kehittelyprosesseissa ja rahoitusneuvotteluissa. Tutkimuksen aineistona on kahdeksanjäsenisen Pieni aihe -työryhmän vuonna 2019 keräämät haastattelut, kyselyvastaukset ja muut kuvaukset, joita saatiin 40 alan ammattilaiselta. Työryhmän tavoitteena oli selvittää, minkälaista on naisten kokema sukupuoleen sidottu arviointi elokuvahankkeiden rahoitusneuvotteluissa ja kehittelytyössä, ja minkälaisina sukupuolirooleihin liittyvät asenteet näyttäytyvät alan toimintakulttuurissa. Aineistossa naistekijät kuvasivat keskusteluja rahoittajien, tilaajien ja muiden elokuva- ja televisiohankkeiden valmisteluun osallistuvien tahojen kanssa. Sekä heidän teoksiinsa että heihin itseensä oli kohdistunut toistuvasti erityistä sukupuoleen sidottua arviointia. Sen kohteena oli pääasiassa kolme aluetta: tekijän ehdottama elokuvan tai televisiosarjan aihe, elokuvasuunnitelman päähenkilön tai muiden henkilöhahmojen ominaisuudet ja elokuvantekijän oma persoona ja sukupuoli. Arviointitilanteet olivat sisältäneet toistuvasti naissukupuoleen, naisellisina pidettyihin ominaisuuksiin ja naisnäkökulmaan kohdistuvaa vähättelevää ja halventavaa puhetta. Tekijöiden hankkeet olivat fiktioita, dokumentteja ja animaatioelokuvia. Tutkimus kuvaa elokuva- ja televisioalan toimintakulttuurissa pitkään vallinnutta ja osin edelleen ilmenevää asenneilmapiiriä. Syrjivät asenteet eivät ole piilossa (unconscious bias), vaan niitä on voitu ja voidaan avoimesti ilmaista arkipäiväisessä puheessa ja toiminnassa. Naispuolisille ammattilaisille tämä on merkinnyt erityisiä jännitteitä ja ylimääräistä psyykkistä kuormitusta työ- ja neuvottelutilanteissa. Pieni aihe -työryhmän jäsenet: Inka Achté, Saara Cantell, Piia Hirvensalo, Hanna Lekander, Lotta Lindroos, Jaana Puhakka, Iiris Saaren-Seppälä ja Raija Talvio.
Description
Keywords
elokuva, televisio, päätöksenteko, sukupuoli, film, television, decision making, gender
Other note
Citation