Modelling of Liquid Biofuel Markets through National Mandates

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 78 s. + liitt. 11
Series
Abstract
The world is struggling towards widely accepted targets to reduce GHG (Green House Gas) emissions in order to control the climate change. In Europe, the EU (European Union) has set a target of 10% for biofuels in transportation in 2020. However biofuels are not competitive against fossil alternatives and therefore require help from political instruments to reach the given target. On the strength of the EU directives the member states implement national targets for biofuels and the required policy instruments into their legislation. Two main policy instruments among biofuels are tax exemptions from fuel duty tax and compulsory mandates which require a certain share of biofuel consumed from total fuel consumption. These policies guarantee competitive markets for biofuels producers and hence work as incentive towards increasing biofuel consumption in national level. Three countries in the EU are chosen for closer examination. These countries are Germany, Poland and Spain. Legislations for these countries concerning biofuel policies are examined and from these groundings a National Mandate Fulfilment Tool is constructed. With help of consumption data collected from public country statistics, the tool models history as well as recent mandate fulfilment in an examined country. By including estimated consumption and component price data, a model for future mandate fulfilment is constructed to present how and with what possibilities the country is able to fulfil the mandate for rest of ongoing year as well as for upcoming years. Change of biofuel policy instruments have occurred after mid 2010's from tax exemption and overlapping policies to mandate determining policies. When fulfilling national mandates the countries have freedom of choice on time specific fulfilment and therefore the fulfilment levels don't follow perfectly the given mandate levels. Also, because of over capacity of biofuel production in EU, bio component prices, against initial predictions, are following fossil fuel prices. When examined mandate fulfilment alternatives, a possible blend wall is discovered to be close when the mandate would only be fulfilled with conventional biofuels in Germany in 2013, hence revealing market potential for NExBTL through national mandates.

Maailmalla on laajalti hyväksyttyjä yhteisiä tavoitteita kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja kasvihuoneilmiön hillitsemiseksi. Euroopan unioni on osana tätä kehitystä asettanut jäsenmaille tavoitteeksi 10 %:n biopolttoaineosuuden liikenteen polttoaineissa vuoteen 2020 mennessä. Biopolttoaineet eivät kuitenkaan ole kilpailukykyisiä normaaleilla markkinoilla ja jotta annettuun tavoitteeseen päästäisiin, tulee biopolttoaineiden kasvua tukea poliittisilla tukijärjestelmillä. Kaksi merkittävintä tukimuotoa biopolttoaineille ovat polttoaineverosta annettavat verovähennykset sekä biopolttoaineiden käytölle asetetut kansalliset mandaattivelvoitteet, jotka asettavat vaadittavan biopolttoainetason polttoaineiden kokonaiskulutuksesta. Nämä instrumentit takaavat biopolttoaineiden tuottajille kilpailukykyisemmät markkinat ja näin toimivat kannustimina biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Diplomityössä valittiin EU-alueelta kolme maata tarkasteluun, minkä pohjalta suunniteltiin ja rakennettiin "National Mandate Fulfillment Tool" -Excel-työkalu. Nämä kolme maata ovat Saksa, Puola ja Espanja. Työkalun kehittämiseksi tutustuttiin käsiteltävien maiden lainsäädäntöön ja biopolttoaineinstrumentteihin. Julkisista lähteistä haetun kulutus statistiikan avulla rakennettu työkalu mallintaa niin menneiden vuosien kuin kuluvan vuoden mandaatin täyttöä. Tulevaisuuden kulutus- ja komponenttihinta-arvioiden avulla työkalu pystyy mallintamaan meneillään olevan vuoden sekä tulevien vuosien mandaatin täytön eri biopolttoaineita käyttämällä. Tarkasteltavissa maissa on havaittavissa poliittisten instrumenttien painopisteen muutos verohelpotus- ja yhteismallista biomandaattimalliin. Kansallisten mandaattien täytössä todettiin, että maiden saamat vapaudet massataseperusteisessa täytössä johtaa mandaatin epätasaiseen käyttöön mandaattitasoon nähden. Myös huomattiin, että Euroopan biopolttoainetuotannon ylikapasiteetista johtuen biokomponenttien hinnat seuraavat vasten alkuperäisiä odotuksia fossiilisten komponenttien hintoja. Työkalun tuloksia analysoitaessa todettiin, että biopolttoaineiden käyttökatto sekoitusrajoituksista johtuen on nähtävillä Saksassa vuodelle 2013, mikä toisaalta synnyttää NExBTL:lle markkinapotentiaalia.
Description
Supervisor
Syri, Sanna
Thesis advisor
Erämetsä, Henrik
Keywords
biofuel policies, biomandaatti, mandate, biopolttoaineiden poliittiset instrumentit, biofuel tax ecemption, markkinapotentiaali, market potential, verohelpotus
Other note
Citation