Pearls in a string - landscape urbanism in urban design of Laajalahti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Diplomityössä on esitetty Heinolan Laajalahdelle kaavoitusprosessiin liittyvä maisemaselvitys sekä kolme erilaista maankäyttökonseptia asuinrakentamisen sijoittamiseksi alueelle. Maankäyttökonseptit on laadittu maisemaselvityksen ja siihen liittyvän rakennettavuusanalyysin pohjalta ja niiden tavoitteena on esittää mittakaavaltaan ja volyymiltaan vaihtoehtoisia rakentamisen malleja osayleiskaavaprosessiin. Maankäyttökonsepteja laadittaessa lähtökohtana ja suunnittelufilosofiana on ollut maisemalähtöinen urbanismi (eng. landscape urbanism). Maisemalähtöinen urbanismi on kaupunkisuunnitteluun liittyvä teoriasuuntaus, jonka pääteesinä on se, että maisema soveltuu leviävän kaupunkirakenteen organisoimiseen ja hallintaan. Maisemarakenteen ja maisematyyppien huomioimisen ja kehittämisen kautta myös maisemakuva kehittyy kestävällä ja eheällä tavalla. Olennaista on pyrkiä koko maisemarakenteen kehittymisen kannalta ehjään ja luonteeltaan jatkuvaan suunnitteluratkaisuun myös tiiviissä rakennetussa ympäristössä. Maisemalähtöisen urbanismin periaatteet voivat tarjota hyviä välineitä etenkin pientaloalueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen niin, että lopputulos on maisema- tai kaupunkikuvallisesti ehjä ja jatkuva.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Thesis advisor
Ahlava, Antti
Keywords
landscape urbanism, maisemalähtöinen urbanismi, urban design, maisemarakenne, maankäyttökonsepti
Other note
Citation