Korjataan se esivisualisoinissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Ennakkotuotannossa elokuvaajalla on paljon suunniteltavaa sekä vastuuta tuotannon onnistumisessa. Suunnittelussa on olennaista kokonaisuuden hahmottaminen sekä kommunikoiminen eri osastojen kanssa. Tästä syystä perehdyn tässä opinnäytetyössä 3D-esivisualisoinnin mahdollisuuksiin mainos- ja elokuvatuotannoissa. Käyn ensin lyhyesti läpi erilaisia esivisualisoinnin työkaluja, jotka mielestäni ovat olleet 3D-esivisualisointia edeltäneitä vaiheita. Esimerkkinä on kuvakäsikirjoitus, joka on toimiva esivisualisoinnin tekniikka edelleenkin. 3D-esivisualisointi lisää kaksi tarpeellista tekijää esivisualisointiin: liikkeen ja keston. Markkinoilla on muutamia erilaisia esivisualisointiohjelmistoja, joista kokeilin ja vertailin niitä, joissa näin olevan eniten ominaisuuksia ja jotka tuottivat visuaalisesti mielekästä jälkeä. Omassa työskentelyssäni päädyin Cinema 4D -ohjelmaan Cinedesign-lisäosan kanssa, koska tällä ohjelmistolla pystyy visualisoimaan myös valaisua sekä kaluston sopivuutta tarkasti. Erittelen esivisuaalisoinnin käytön haittoja ja hyötyjä niiden työstövaiheessa sekä käytännössä kuvauspaikalla. Esimerkkeinä käytän kahta tuotantoa: Hobby Hall mainosta sekä lopputyöelokuvaani No Man’s Land (työnimi). Omassa työssäni elokuvaajana tuotannoissa esivisualisointi on jäänyt yhdeksi hyväksi työkaluksi. Esivisualisoinnin vahvuus on sen tehokas visuaalinen kommunikaatio ja heikkous sen vielä hidas toteuttaminen sekä tekemisen pitkä oppimiskaari. Esivisualisointi ei ole tarpeellinen jokaisessa projektissa, mutta tarvittaessa se toimii myös pienempien tuotannon osien tarkentamisessa.

The cinematographer has several responsibilities in a pre-production. Understanding the big picture and communicating with all the departments are key elements for a successful pre-production. This is why I chose to focus on the 3D-previsualisation for commercial and fiction productions. First I go through a short history of different techniques in previsualisation. As an example I have a storyboard, which still is a usable technique, but 3D-previsualisation adds two more elements into it: duration and movement. There are several different softwares for previsualisation on the market. I tested and compared some of them and decided on the one that I saw to fit my needs best and was visually pleasing as well. I chose Cinema 4D software with Cinedesign plugin, because it can visualize lighting and the compatibility of the camera equipment. I’m listing pros and cons of previsualisation during creating with the software and also in the practical use in the production. I use two production as practical examples: A Hobby Hall commercial and my diploma work short film No Man’s Land (working title). Previsualisation has become a tool in my own work as a cinematographer. To me the its strength is the visual communication and its weakness is the slow creating process. The software’s long learning curve is also a challenge. In my opinion previsualisation is not necessary for every production, but it can be used also for clarifying just some small parts of the production.
Description
Supervisor
Ronkainen, Rauno
Thesis advisor
Ronkainen, Rauno
Keywords
esivisualisointi, ennakkosuunnittelu, elokuvaus, 3D visualisointi
Other note
Citation