Possibilities to use trigeneration in ingustrial applications

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRuohonen, Pekka
dc.contributor.authorNousiainen, Timo
dc.contributor.departmentEnergiatekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorAhtila, Pekka
dc.date.accessioned2020-12-05T14:21:37Z
dc.date.available2020-12-05T14:21:37Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTämä työ on osa laajempaa tutkimushanketta "Teollisuuden jäähdytysjärjestelmien optimointi energian yhteistuotannossa". Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun Energiatekniikanlaitoksen Energiatalouden ja voimalaitostekniikan opetus- ja tutkimusryhmässä. Hanke on osa Tekesin teknologiaohjelmaa "Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet, Climbus". Tämä työ käsittelee kolmituotannon käyttömahdollisuuksia teollisuussovelluksissa. Kolmituotanto on määritelmänsä mukaan saman laitoksen tai kiinteistön sisällä tapahtuvaa yhdistettyä sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantoa. Yleisesti tämä toteutetaan lisäämällä absorptiokylmäkone yhteistuotantolaitokseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kolmituotannon vaikutusta primäärienergian kulutukseen ja prosessiteollisuuden hiilidioksidipäästöihin. Joihinkin taloudellisiin näkökulmiin otetaan myös kantaa. Aluksi kolmituotantoteknologia esitellään yleisesti. Esitellään absorptiokylmäkoneen kytkentävaihtoehdot erilaisiin yhteistuotantolaitokseen kolmituotantolaitoksen toteuttamiseksi. Myös erityyppiset kaupalliset absorptiokylmäkoneet tärkeimpine työainepareineen esitellään. Ensimmäisenä esimerkkitapauksena tutkitaan kolmituotantolaitteiston soveltuvuutta elintarvikejalostamoon. Esimerkkitapauksessa tutkitaan vanhan maakaasutoimisen lämpökattilan korvaamista maakaasumoottoriin perustuvalla kolmituotantolaitteistolla. Tutkimus toteutettiin Balas-simulointiohjelmistoa käyttäen ja saatuja tuloksia käsiteltiin erityisellä Excel-mallilla. Malli rakennettiin apuvälineeksi olemassa olevan laitteiston ja kuvitteellisen kolmituotantolaitteiston vertailemista varten. Esimerkkitapauksen tuloksien avulla analysoitiin ja vertailtiin kahta kolmituotantolaitteiston suorituskyvyn mittaamiseen kehitettyä kirjallisuudesta löytyvää mallia. Toisena esimerkkitapauksena tutkittiin kolmituotannon soveltuvuutta mekaanista massaa tuottavalla ja käyttävällä paperitehtaalla. Tehdas käyttää hiokemassaa ja sen vuotuiset lämmön ja jäähdytyksen tarpeet vuonna 2007 laskettiin Balas-simulointiohjelmistolla. Simuloinnissa käytetty tehdasta kuvaava malli oli tehty projektissa jo aikaisemmin. Todelliset päivittäiset ilman keskilämpötilat ja pintaveden lämpötilat toimivat lähtötietoina. Simuloinnilla saatuja lämmön ja jäähdytyksen käyttöjä tarkasteltiin erityisellä Excel-mallilla. Tässä työssä kehitettyä Excel-mallia voidaan käyttää myöhemmässä tutkimuksessa kolmituotannolla saavutettavien hyötyjen tarkastelemiseen erilaisissa teollisuustapauksissa.fi
dc.format.extent87
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96325
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555159
dc.language.isofien
dc.programme.majorEnergiatalous ja voimalaitostekniikkafi
dc.programme.mcodeEne-59fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordabsorption coolingen
dc.subject.keywordabsorptiojäähdytysfi
dc.subject.keywordabsorption chilleren
dc.subject.keywordabsorptiokylmäkonefi
dc.subject.keywordtrigenerationen
dc.subject.keywordkolmituotantofi
dc.titlePossibilities to use trigeneration in ingustrial applicationsen
dc.titleEnergian kolmituotannon käyttömahdollisuudet teollisuudessafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_19477
local.aalto.idinssi37281
local.aalto.openaccessno
Files