Large energy companies in transition - From gatekeepers to bridge builders

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
116 + app. 82
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 112/2018
Abstract
In this doctoral thesis, I explore the activities and strategies of large energy companies and the way their activities contribute to a change of the socio-technical energy system. During the past two decades, societal, political, technological and economic pressures to tackle the challenge of climate change have been steadily increasing. This study aims to respond to the overall research question of what the role of large energy companies is in energy system transition. In the three research essays of this dissertation, I explore organisational activities, ranging from defensive response strategies to the slow acceptance and development of new business solutions, which have the potential of contributing to the energy transition. The approach that I take views these large organisations not only as respondents to external pressures, but also as co-constructors of the emerging technological fields. In the first essay, I trace the one hundred-year development of a large municipally owned energy company in order to capture how its development led to deep carbon and technological lock-in, and then theorise how path break-outs might occur. In the second essay, I explore how EU-wide policy on energy saving and efficiency is perceived in a large energy company, how the company attempted to create an energy contract model to save energy for its clients, and what challenges the model developers faced. In the third essay, I have followed the long-term development of solar panel package and electric vehicle charging businesses at two large energy companies. Based on these two product development processes, I theorise on how these large actors contribute to and shape the emerging solar energy and electric vehicle fields in Finland. This study contributes to the fairly recent research field of sustainability transitions, in which the role of large actors has been under-theorised due to a strong emphasis on new small entrepreneurs and on governance. To provide a more diversified picture on the role of large actors in transition, I draw on four different, yet related, theoretical perspectives: socio-technical transition studies, sociological field theory, innovation studies, focusing on large incumbent organisations facing challenging innovations, and in the organisational path dependence literature. The results of the study show that a sustainability transition of the dominant energy field is not easy due to the rigidities caused by past commitments to technologies, infrastructures, organisational forms and resources. However, this study also finds that there are ways to break out from these rigidities. Furthermore, this study show that by mobilising their power and resources to novel technological fields, large energy companies can cause wider 'positive spillovers' for the field development, and thus, operate as bridge builders of transition.

Tarkastelen tässä tutkimuksessa suurten energiayhtiöiden toimintaa ja strategioita, sekä toiminnan vaikutusta sosioteknisen energiajärjestelmän murrokseen. Viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana yhteiskunnalliset, poliittiset, teknologiset sekä taloudelliset paineet vastata ilmastonmuutokseen ovat tasaisesti kasvaneet. Tällä tutkimuksella pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen: mikä on suurten energiayhtiöiden rooli energiajärjestelmän murroksessa? Tarkastelen väitöskirjan kolmessa tutkimusesseessä kahden suuren suomalaisen energiayhtiön toimintaa, niiden puolustuksellisia vastausstrategioita, hidasta muutostarpeen hyväksymistä sekä uusien liiketoimintamallien kehittämistä, joilla voidaan vaikuttaa energiamurrokseen. Omaksumani lähestymistapa ei tarkastele suuria organisaatioita pelkästään ulkoisiin paineisiin vastaajina, vaan myös toimijoina, jotka proaktiivisesti rakentavat ympäröivää teknologista kenttää. Ensimmäisessä esseessä tarkastelen suuren kunnallisen energiayhtiön satavuotista historiaa. Esseessä selvitän, kuinka yhtiön kehitys on johtanut syvään lukkotilaan hiilen käytön ja teknologisten valintojen suhteen, ja teoretisoin kuinka lukkotilan murtaminen voisi tapahtua. Toisessa esseessä tarkastelen miten energiansäästöä ja tehokkuutta edistävä EU-direktiivi nähtiin suuressa energiayhtiössä, miten yhtiö koetti rakentaa asiakkaiden sähkön kulutusta säästävää sähkösopimusmallia sekä mitä haasteita sopimusmallin kehittäjät kohtasivat. Kolmannessa esseessä analysoin aurinkopaneelipakettien ja sähköautojen latausoperaattoreiden liiketoimintamallien kehitysprosesseja, joiden pohjalta teoretisoin miten suuret energiayhtiöt rakentavat ja muokkaavat aurinkoenergian ja sähköisen liikenteen kehkeytyviä teknologisia kenttiä Suomessa. Tällä tutkimuksella osallistun verrattain uuden tutkimussuunnan, "kestävyysmurroksen", keskusteluun. Tässä keskustelussa suurten toimijoiden roolin tutkimus on ollut vähäistä, sillä painopiste on ollut vahvasti uuden yrittäjyyden tutkimuksessa sekä murroksen poliittisessa tukemisessa. Luodakseni monipuolisempaa kuvaa suurten organisaatioiden roolista murroksessa olen perehtynyt neljään tutkimussuuntaukseen: sosioteknisen järjestelmän murrokseen, sosiologiseen kenttien teoriaan, innovaatiotutkimukseen suurten toimijoiden kohtaamista haastavista uusista innovaatioista, sekä organisatorisen polkuriippuvuuden tutkimukseen. Tutkimustulokseni osoittavat, että energiajärjestelmämme kestävyysmurros ei ole helppo, sillä historiassa tehdyt päätökset teknologian, infrastruktuurin, organisaatiorakenteen sekä resurssien suhteen ovat luoneet jäykkyyttä järjestelmään. Siitä huolimatta tutkimustulokseni tuovat esiin keinoja murtaa järjestelmän jäykkyyttä. Tutkimustulokseni myös osoittavat miten suuret energiayhtiöt voivat käyttää valtaansa ja resurssejaan uusilla kehkeytyvillä teknologisilla kentillä, tuottaen 'positiivista läikkymistä' kentän kehityksen hyväksi, ja toimia siten sillanrakentajina murroksessa.
Description
Supervising professor
Lovio, Raimo, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Keywords
energy transition, large energy companies, socio-technical change, emerging technological fields, energiamurros, suuret energiayhtiöt, sosio-tekninen muutos, kehkeytyvät teknologiset kentät
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Eeva-Lotta Apajalahti. Emergence and destabilisation of self-reinforcing processes: Path dependence and path break-out processes in a large energy company. Unpublished essay.
  • [Publication 2]: Eeva-Lotta Apajalahti, Raimo Lovio, Eva Heiskanen. From demand side management (DSM) to energy efficiency services: A Finnish case study. Energy Policy, 2015, 81, 76–85.
    DOI: 10.1016/j.enpol.2015.02.013 View at publisher
  • [Publication 3]: Eeva-Lotta Apajalahti, Armi Temmes, Tea Lempiälä. Incumbent organisations shaping emerging technological fields: cases of solar photovoltaic and electric vehicle charging. Technology Analysis & Strategic Management, 2017, 30(1), 44-57.
    DOI: 10.1080/09537325.2017.1285397 View at publisher
Citation