Ohjelmistoliiketoiminnan kehittäminen kansainvälistyvässä teknologiayrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
5+89
Series
Abstract
Application integration is growing fast worldwide. Companies are forming networks, where buyers, sellers and other parties are constantly sharing information with each other. In this environment, application integration is a very important technology, which helps companies to react to rapidly changing business needs. This thesis is about application integration product business of a Finnish software and IT-service company. The market of application integration products is growing fast, and there are thousands of software companies fighting for global market share. In strongly competitive market, a small company is forced to continually seek for more efficient business practises in order to improve its competitive situation in integration software market. The thesis concentrates mainly on strategic issues of software business, and it emphasizes the meaning of market oriented business, product strategy and quality of activities for successful business. In order to achieve the goals of software business, an operations model and a framework for product strategy issues are defined. Finally, a plan for development is formed, using observations and different theoretical models. This plan states the prerequisites for achieving the long-term goals of the company's software business.

Sovellusintegraation merkitys on voimakkaassa kasvussa maailmanlaajuisesti. Yritykset muodostavat verkostoja, joissa ostajat, myyjät ja muut osapuolet välittävät jatkuvasti tietoja keskenään. Tällaisessa ympäristössä sovellusintegraatio on tärkeä teknologia, joka auttaa reagoimaan nopeasti muuttuvan ja kehittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Tässä tutkimuksessa käsitellään erään suomalaisen ohjelmisto- ja IT-palveluyrityksen sovellusintegraatiotuotteella tehtävää liiketoimintaa. Integraatiotuotteiden markkinat ovat kasvamassa voimakkaasti, ja markkinaosuuksista on taistelemassa tuhansia yrityksiä maailmanlaajuisesti. Voimakkaan kilpailun markkinoilla toimivan pienen yrityksen on haettava jatkuvasti tehokkaampia toimintamalleja, jotta se pystyisi parantamaan asemaansa integraatio-ohjelmistomarkkinoilla. Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa ohjelmistoliiketoiminnan strategisiin kysymyksiin, ja siinä painotetaan markkinalähtöisen toiminnan, tuotestrategian ja toiminnan laadun merkitystä menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Kohdeyritykselle rakennetaan toimintamalli ja tuote-strategiset linjaukset, joiden avulla se voi saavuttaa tavoitteensa ohjelmistoliiketoiminnassa. Lopuksi tehdään havaintojen ja eri mallien perusteella kehityssuunnitelma, jossa kuvataan niitä toimenpiteitä, joilla luodaan edellytyksiä pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiselle kohdeyrityksessä.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Haartti, Tapani
Keywords
product strategy, tuotestrategia, application integration, sovellusintegraatio, software business, ohjelmistoliiketoiminta
Other note
Citation