Viemäriverkostoa ja sen ympäristöä koskevien tietojen hyödyntämismahdollisuudet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-23
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympätistötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
55+7
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli tutkia erilaisten tietolähteiden ja tietojen hyödyntämistä viemäriverkoston kuntotutkimusten, saneerausten ja kunnossapidon suunnittelussa ja erityisesti hule- ja vuotovesien määrän vähentämisessä. Tutkimuksessa haastateltiin viiden eri vesihuoltolaitoksen edustajaa. Haastattelumenetelmänä oli teemahaastattelu. Vesilaitosten haastatteluteemat liittyivät viemäriverkoston hallintaan. Työssä laadittiin kirjallisuuden ja haastatteluiden perusteella kooste koskien tietojen tallentamisen ja käytön hyviä käytäntöjä. Vesihuoltolaitosten toiminnasta kertyy monenlaista hyödyntämiskelpoista tietoa. Vesilaitoksella olevia tietoja ovat verkoston perustiedot, jätevesivirtaamatiedot, vedenkulutustiedot, ilmenneet häiriöt, viemärikuvaustulokset, kunnossapitotiedot, asiakasvalitukset ja muut, kuten esimerkiksi asentajien, havainnot. Saatavilla on nykyään runsaasti myös ns. avointa paikkatietoa. Tiedot tarjoavat paljon mahdollisuuksia viemäriverkoston hallinnan parantamiseen. Kirjallisuustutkimuksen perusteella eri tietojen avulla voidaan arvioida vuotovesien määrää, mallintaa häiriöitä ja putkiryhmien kunnon kehittymistä sekä löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat häiriöiden syntyyn ja putken kunnon kehittymiseen. Tietojen avulla voidaan myös arvioida häiriöiden seurausten vakavuutta. Haastatteluiden perusteella laitoksien tämänhetkiset käytännöt koskien tiedon hallintaa vaihtelevat. Osa laitoksista tallentaa kaikki tiedot sähköisesti ja hyödyntää niitä saneerausten ja kunnossapidon suunnittelussa. Monilla laitoksilla oli kuitenkin huomattu, että tietoja voitaisiin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin. Vesilaitoksen toiminnasta kertyvien tietojen tehokas hyödyntäminen edellyttää, että tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne ovat siirrettävissä, esim. paikkatietomuodossa. Työssä esitettyjen toimenpiteiden toteutumista edesauttaa vesilaitosten tietoisuuden lisääminen eri tietojen tallentamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksista. Toimiva tiedonkulku ja useamman henkilön osallistuminen verkkotietojärjestelmän ylläpitoon helpottaa tietojen tallentamista ja hyödyntämistä nykyistä monipuolisemmin.

The purpose of the research was to find out how different source of information and data can be used in planning of sewerage condition research, rehabilitation and maintenance and particularly in reduction of inflow and infiltration. Five water utilities were interviewed. The used method was a semi-structured interview. The interview themes for the water utilities were related to sewerage management. In the research there were drawn up a summary of data storage and usage good practices based on literature and interviews. From action of water utilities there are cumulated various exploitable data. Water utilities have data like basic data of sewerage, sewage flow rate, water consumption, disturbances, CCTV inspection, maintenance, customer complaints and other observations. Today there is also lots of public spatial data. The data offers lots of possibilities to improve sewerage management. According to literature, estimating of volume of inflow and infiltration, modeling of disturb-ances and of pipes condition development can be done by different data. There can be also find factors influencing in forming of disturbances and in pipe condition development. With the help of data we can estimate how serious the consequences of disturbances could be. According to interviews, practices of water utilities in relation to the data management fluctuate. Part of water utility storage all of the data electrically and use them in planning of rehabilitation and maintenance. In many water utilities it was noticed that the data could be used more diversely than today. It is important that data is stored electrically and data can be moved in spatial data format. In that case the data can be used the most effectively. It is also important that staff in water utili-ties is aware of the benefits of data storage and use of it. Functional flow of information and data management program maintenance by more than one human help data storage and usage more diversely.
Description
Supervisor
Vahala, Riku
Thesis advisor
Laakso, Tuija
Keywords
viemäriverkosto, hulevesien hallinta, vuotovesien hallinta, tiedon hallinta
Other note
Citation