Managing Radical Innovation in an Open Environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2018-06-14
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
157 + app. 64
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 108/2018
Abstract
The capability to innovate is increasingly at the core of the success and survival of companies. The development of new products, services, and ways of doing business is needed to respond to changes in the companies' operating environments. Often it is not sufficient to improve existing products and services. Instead, companies aim to develop radical innovations which encompass novel technologies or require new markets, and have the potential to create paradigm shifts at the market, industry, or world level. The development of radical innovations is, however, difficult due to high uncertainties, and managers must implement changes to processes, organizational structures, firm culture, and external linkages to overcome these difficulties. Recently, researchers have paid particular attention on studying how open innovation, i.e. interactions with external sources of ideas and innovations, may help companies introduce radical innovations. In this dissertation, the challenge of developing radical innovations in an open environment is investigated through four studies, each of which will provide complementary viewpoints to this problem. The first study investigates how knowledge from customers and users may help B2B manufacturing companies develop digital innovations. The findings indicate that in a situation where new digital technologies have created vast opportunities for innovation, customers have limited abilities to predict their future needs and companies need to turn to their users and aim to understand their latent needs to be able to set goals for radical innovation. The second study investigates whether and how a company with a low level of internal R&D may introduce radical innovations based on its suppliers' technologies. The findings suggest that high investments in internal R&D are not necessary if the company has sufficient supplier management capabilities for establishing and managing successful collaboration. The third study addresses the integration of radical ideas from outside an R&D unit's usual idea sources. In this setting characterized of high uncertainty mechanisms, which typically promote turning ideas into new products, are not available, and the integration of ideas relies on coordination mechanisms that facilitate knowledge exchange across disciplinary and hierarchical borders. Finally, the fourth study addresses individual motivation in radical innovation development. It is found that multiple managerial actions at individual, team, and organization level related to goal assignment and organizational support influence the developers' motivation toward radical innovation development tasks. Therefore, it is important to evaluate the motivational effects of innovation methods. This general requirement is highly relevant also for open innovation. The dissertation brings attention to the variety in approaches that companies may adopt in using open innovation to promote radical innovation and reports of methods and challenges in doing so.

Kyky innovoida on kasvavissa määrin tärkeää yritysten menestykselle ja selviytymiselle. Nykyisten tuotteiden ja palvelujen parantaminen ei usein ole riittävää, ja yritykset pyrkivät kehittämään radikaaleja innovaatioita, jotka perustuvat uusiin teknologioihin tai vaativat uusia markkinoita ja jotka voivat synnyttää merkittäviä muutoksia markkina-alueen, toimialan tai maailman näkökulmasta. Radikaalien innovaatioiden kehittämiseen liittyy haasteita johtuen korkeasta epävarmuuden asteesta ja johtajien täytyy tehdä muutoksia yritystensä prosesseihin, organisaatiorakenteisiin, kulttuuriin ja ulkoisiin suhteisiin. Avoimen innovaation, eli yhteistyön ulkoisten ideoiden ja innovaatioiden lähteiden kanssa, on havaittu voivan auttaa yrityksiä tuomaan markkinoille radikaaleja innovaatioita. Tässä väitöskirjassa radikaalien innovaatioiden kehittämistä avoimessa ympäristössä tarkastellaan neljän tutkimuksen kautta. Ensimmäinen tutkimus tarkastelee miten asiakkailta ja käyttäjiltä saatava tieto voi auttaa valmistavan teollisuuden B2B-yrityksiä kehittämään radikaaleja digitaalisia innovaatioita. Löydösten mukaan tilanteessa, jossa uudet digitaaliset teknologiat ovat luoneet mahdollisuuksia innovoinnille, asiakkailla on rajattu kyky ennustaa tulevia tarpeitaan ja yritysten tulee pyrkiä ymmärtämään tuotteidensa käyttäjien piileviä tarpeita voidakseen asettaa tavoitteita radikaalille innovaatiotoiminnalle. Toinen tutkimus selvittää, miten matalan T&K-intensiivisyyden yritys voi tuoda markkinoille uusia radikaaleja innovaatioita, jotka perustuvat sen toimittajayritysten kehittämiin teknologioihin. Tutkimuksen tulokset näyttävät, että korkeat T&K-investoinnit eivät ole välttämättömiä, mikäli yrityksellä on toimittajien johtamiseen liittyviä kyvykkyyksiä, joita se voi hyödyntää yhteistyösuhteen käynnistämisessä ja ylläpidossa. Kolmas tutkimus käsittelee radikaalien ideoiden omaksumista idealähteistä, jotka eivät ole tavanomaisesti yrityksen T&K-yksikön käytössä. Tutkimuksen mukaan korkea epävarmuus voi estää ideoiden jatkokehittämisessä tyypillisesti hyödynnettyjen mekanismien käytön ja ideoiden omaksuminen ja hyödyntäminen ovat riippuvaisia koordinaatiomekanismeista, jotka edistävät tiedonvaihtoa yli hierarkkisten ja oppialallisten rajojen. Neljäs tutkimus käsittelee yksilötason motivaatiota radikaalien innovaatioiden kehittämisessä. Tulosten mukaan useat tavoitteisiin ja tukeen liittyvät johtamistoimenpiteet yksilö-, tiimi-, ja organisaatiotasolla vaikuttavat kehittäjien motivaatioon radikaalien innovaatioiden kehittämistä kohtaan. Innovaatiojohtamisen menetelmiä tulee siis tarkastella niiden motivaatiovaikutusten näkökulmasta. Tämä yleinen periaate on keskeinen myös avoimessa innovaatiotoiminnassa. Tämä väitöskirja korostaa moninaisuutta lähestymistavoissa, joita yritykset voivat omaksua hyödyntäessään avointa innovaatiota radikaalien innovaatioiden kehittämiseksi, ja käsittelee niihin liittyviä menetelmiä sekä haasteita.  
Description
Supervising professor
Eloranta, Eero, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
innovation management, radical innovation, open innovation, case study, innovaatiojohtaminen, radikaali innovaatio, avoin innovaatio, tapaustutkimus
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Abrell, Thomas; Pihlajamaa, Matti; Kanto, Laura; vom Brocke, Jan; Uebernickel, Falk. 2016. The role of users and customers in digital innovation: Insights from B2B manufacturing firms. Information & Management, volume 53, issue 3, pages 324–335.
  DOI: 10.1016/j.im.2015.12.005 View at publisher
 • [Publication 2]: Pihlajamaa, Matti; Kaipia, Riikka; Säilä, Julius; Tanskanen, Kari. 2017. Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, volume 23, issue 4, pages 242–255.
  DOI: 10.1016/j.pursup.2017.08.002 View at publisher
 • [Publication 3]: Pihlajamaa, Matti. 2017. Absorbing radical ideas from unusual sources – the role of social integration mechanisms. Technology Analysis & Strategic Management, volume 30, issue 2, pages 131–143 + supplementary material (2 pages).
  DOI: 10.1080/09537325.2017.1297398 View at publisher
 • [Publication 4]: Pihlajamaa, Matti. 2017. Going the extra mile: Managing individual motivation in radical innovation development. Journal of Engineering and Technology Management, volume 43, pages 48–66.
  DOI: 10.1016/j.jengtecman.2017.01.003 View at publisher
Citation