Yritysperintä ulosottomiehen näkökulmasta - Havaintoja arkipäivän todellisuudesta

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorOllilainen, Minna
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-02-16T08:02:42Z
dc.date.available2016-02-16T08:02:42Z
dc.date.dateaccepted2015-12-10
dc.date.issued2015
dc.description.abstractTämän pro gradu-tutkielman pääasiallisena tavoitteena on selvittää, miten ulosottomiehet hoitavat yritysperintää täytäntöönpanoviranomaisena ulosottolainsäädännön suomin valtuuksin. Yritysperintä määritellään tutkielmassa niin, että se kattaa sekä erilaisten yritysasiakkaiden täytäntöönpanon että mahdollisesti yrittäjän omia velkoja koskevan täytäntöönpanon, mikäli molemmat edellä mainituista oikeussubjekteista ovat ulosotossa asiakkaana ja asioilla on selkeä liittymä toisiinsa. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, minkälaisia toimintatapoja ulosottomiehet ovat käyttäneet säännöksiä implementoidessaan. Painoarvoa annetaan sille, miten ulosottokaarta hyödynnetään arkipäivän työssä. Tutkielma pyrkii selvittämään ja dokumentoimaan myös mahdollisia pulmatilanteita, joita yritysperintään ja ulosottomiehen työtehtävien hoitamiseen saattaa liittyä. Kiinnostuksen kohteena on lisäksi se, minkälaista osaamista ulosottomiehet tarvitsevat yritysperintään liittyviä asioita hoitaessaan. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, ja tutkimusmenetelmäksi valikoituivat teemahaastattelut. Teemahaastatteluja tehtiin viidelle eri ulosottomiehelle, jotta tutkimusaiheisiin saataisiin mahdollisimman kattavasti vastauksia ja empiiristä aineistoa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin aineiston tarkempaa analyysiä varten. Koska kysymys on viranomaistoiminnasta, jota koskevat erilaiset salassapitosäännökset, haastattelut tehtiin nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ulosoton asiakasta voi tunnistaa tekstistä. Keskeisimpänä tutkimustuloksena todetaan, että perinteinen juridinen osaaminen ei yksin riitä yritysperintätilanteissa, vaan ulosottomies tarvitsee myös liiketaloudellista osaamista, jotta pystyy ymmärtämään yritystoiminnan lainalaisuuksia. Yritysperintä on hyvin vaihteleva ja monipuolinen osa-alue, johon liittyy myös yksittäiseen yritykseen ja yrittäjään liittyviä tapauskohtaisia erityispiirteitä. Erityispiirteet vaikuttavat tilanteissa, joissa viranomainen käyttää harkintavaltaa ja arvioi vaihtoehtoisia toimintatapoja. Vaikka kysymys onkin viranomaistoiminnasta, asiakaspalvelunkaan merkitystä ei ole syytä väheksyä. Tutkimuksellisena lisämausteena tutkimus pohti lyhyesti viranomaisten välistä yhteistyötä harmaan talouden torjunnan ja erilaisten väärinkäytösten näkökulmasta. Ulosotto-organisaatio on valtiontalouden säästöpaineiden ja taloudellisten suhdanteiden vuoksi säästötoimien kohteena monen muun valtionhallinnon yksikön tavoin. Säästötoimet tarkoittavat muun muassa hallinnonalan sisäisiä muutostarpeita. Pohdittavaksi tulevat myös erilaiset juridiset, tekniset ja organisaatioon liittyvät kehitystarpeet toiminnan tehostamisen näkökulmasta.fi
dc.ethesisid14270
dc.format.extent93
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19754
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201602161394
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorBusiness Lawen
dc.programme.majorYritysjuridiikkafi
dc.subject.heleconyritysjuridiikka
dc.subject.heleconbusiness law
dc.subject.heleconyhtiöoikeus
dc.subject.heleconcompany law
dc.subject.heleconperintä
dc.subject.heleconpayment collecting
dc.subject.heleconulosotto
dc.subject.helecondistraint
dc.subject.heleconharmaa talous
dc.subject.helecongrey economy
dc.subject.heleconoikeus
dc.subject.heleconlaw
dc.subject.keywordyritysperintä
dc.subject.keywordulosottomies
dc.subject.keywordulosottokaari
dc.subject.keywordteemahaastattelu
dc.subject.keywordoikeudellinen päätöksenteko
dc.subject.keywordharmaan talouden torjunta
dc.subject.keywordkehitystarpeet
dc.titleYritysperintä ulosottomiehen näkökulmasta - Havaintoja arkipäivän todellisuudestafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes14270
local.aalto.openaccessno
Files