Uncertainties affecting the electricity price hedging of household customers

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Työssä tutkitaan kotitalousasiakkaiden sähkön hinnan suojaamiseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Tavoitteena on tutkia eri epävarmuustekijöiden merkitystä ja niiden taloudellisen vaikutuksen suuruutta. Hinnan suojaamisella tarkoitetaan tulevaisuudessa spot-hinnalla ostettavan sähkön hinnan kiinnittämistä etukäteen Nord Poolin sähköjohdannaisilla. Työn kirjallisessa osuudessa käydään läpi taustatietoja ja aiheesta aikaisemmin tehtyä kirjallisuutta. Työn empiirisessä osassa pohjatietona käytetään E.ON Finland Oyj:n asiakaskantaa vuosina 2004-2006. Suojauksen onnistumista voidaan tarkastella ajallisen onnistumisen ja määrällisen onnistumisen näkökulmasta. Työssä keskitytään pääasiassa suojauksen määrälliseen onnistumiseen. Ennusteen onnistumiseen vaikuttavat tekijät jaetaan työssä karkeasti kahteen osaan: asiakasmääräennusteen ja kulutusennusteen oikeellisuuteen. Näistä ensimmäistä käsitellään vain kirjallisuusosiossa, mutta jälkimmäistä tarkastellaan myös empiirisessä osassa. Oleellisena osana kulutusennusteen tarkasteluun liittyy kotitalouksien muodostaman kulutuksen määrittely, joka riippuu myyjän toimitusvelvollisuudesta. Kirjallisuustarkastelun perusteella asiakasvaihtuvuus saattaa aiheuttaa vuodessa noin 10 % muutoksen asiakaskannan kulutukseen. Vaihtuvuutta ohjaa lähinnä hinta. Muutos ei välttämättä jakaudu tasaisesti, eli vaihtuvuus voi olla lyhyessäkin ajassa suurta. Empiirisessä osassa tutkittiin taseselvityksessä käytettyjen tyyppikuormituskäyrien oikeellisuutta sekä asiakaskannan kulutuksen vaihtuvuutta ja lämpötilakorrelaatiota. Tutkimuksen perusteella kuormituskäyrät painottavat selvästi enemmän kesää ja vähemmän talvea kuin oikeasti toteutunut kulutus. Samoin käyrät näyttävät painottavan liian paljon päiväkulutusta ja liian vähän yökulutusta. Tällä ei tosin ole suoraa vaikutusta suojaukseen, mutta hankintakustannuksiin kyllä. Kulutuksen vaihtelevuutta ja lämpötilavaikutusta tutkittiin muodostamalla kolmen havaintovuoden perusteella pitkänajan kuukausilämpötilakeskiarvoon korjattu ennuste. Ennuste muodostettiin sekä toteumista että kuormituskäyrätoteumista. Tuloksena oli, että toteumista muodostettu ennuste poikkesi kuukausittaisesta toteumasta keskimäärin 6-10 %. Kun ennusteen pohjana käytettiin kuormituskäyriä, kuukausittainen ennustevirhe nousi 10-13,5 %:iin. Kun myös toteumat korjattiin pitkänajan keskiarvolämpötilaan, kuukausittainen ennustevirhe laski 4-5 %:iin. Lämpötilariippuvuudelta on vaikea suojautua, mutta kuormituskäyrien virheellisyyden vuoksi oikea suojausennuste tulisi muodostaa toteumien perusteella, ei kuormituskäyristä. Ennustepoikkeamilla on suhteellisen pieni vaikutus hankinnan kokonaishintaan, mutta suurten volyymien vuoksi tällä saattaa olla merkittävä vaikutus rahalliseen tulokseen, ja riski on syytä tiedostaa myyntihintoja arvioitaessa.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Seppälä, Juhani
Keywords
electricity, sähkö, price, hinta, hedging, suojaaminen, hedge, suojaus, uncertainty, epävarmuus, forecasting, ennustaminen, consumption, kulutus, household, kotitalous
Other note
Citation