Enhancing customer experience in data warehousing projects with testing in a small company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
137
Series
Abstract
Ohjelmistoliiketoiminnan kasvaessa Suomessa, ja tietovarastointimetodologioiden sekä yritysten raportointitarpeiden kehittyessä, liiketoimintatiedon hallinnan kehittäminen käy tärkeämmäksi. isoissa yrityksissä. BI-osaamisen ulkoistaminen antaa suurille ja pienille tietovarastointitoimittajille tuottoisia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli antaa vastaus kuinka pieni tietovarastointiin ja liiketoimintatiedon hallintaan keskittynyt toimittaja voi parantaa testaukseen liittyviä toimintoja itsensä ja asiakkaidensa välillä kasvattaakseen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimusongelman relevanssi käy ilmi asiakastyytyväisyystutkimuksesta, josta kohdeyritys sai matalat pisteet laadunvarmistuksessa ja testauksessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin konstruktiivista tutkimusta, jolla ideoitiin ratkaisu tutkimusongelmaan. Ratkaisukonstruktiona oli testausprosessin parannusmallin käyttäminen. Mallilla identifioitiin nykyisen prosessin avainalueet, joihin tuotettiin ehdotuksia parannustoimenpiteistä, jotka parantavat asiakaskokemusta. Konstruktion käyttökelpoisuutta arvioitiin teemahaastattelulla ja asiakaskyselyllä. Tutkimustulokset korostavat projektipäällikön toimien merkitystä asiakaskokemuksen määräytymisessä. Lisäksi, johdonmukainen ja avoin kommunikointi on avainasemassa positiivisen asiakaskokemuksen muodostamisessa, eritoten projektien vastoinkäymistilanteissa. Projektipäälliköiden haastatteluiden pohjalta voitiin päätellä, että parannustoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus asiakkaisiin. Päätelmää tuki myös asiakastyytyväisyyden nousu vuoden 2008 mittauksessa. Tutkimuksessa luotua asetelmaa voidaan käyttää jatkossa muiden asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien asioiden tutkimukseen. Lisäksi tietovarastojen testaukseen liittyvää vajavaista kirjallisuutta voi täydentää esimerkiksi tutkimalla laiteläheisiä testausmenetelmiä.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Arffman, Arto
Keywords
TPI, TPI, SPI, SPI, customer satisfaction, asiakastyytyväisyys, customer experience, asiakaskokemus, data warehouse, tietovarasto, business intelligence, tietovarastointi, test process improvement, liiketoimintatiedon hallinta, testing, testausprosessin parannus, data warehousing, testaus
Other note
Citation