TCFD-framework disclosure and its effect on cost of equity capital

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
This thesis examines the relationship between the Task Force on Climate-related Financial Disclosures framework and cost of equity capital in Australian Stock Exchange listed companies. The thesis contributes to existing sustainability disclosure literature by being the first to examine the investor value relevance of the TCFD-framework. The theoretical framework of the study is based on three theories utilized widely in sustainability disclosure literature – information asymmetry, signaling, and legitimacy –, and they are used in this thesis to hypothesize a negative association between TCFD-framework disclosure and cost of equity capital. This study has three hypotheses. H1: Usage of the TCFD-framework has a significant and negative association with cost of equity capital. H2: Quality of TCFD-framework aligned disclosure has a significant and negative association with cost of equity capital. H3: The negative association between these variables and cost of equity capital is pronounced in environmentally sensitive sectors. The hypotheses are tested with an OLS-regression model with sector, year, and company fixed effects. The data sources for this thesis are three years (2017-2019) of annual and sustainability reports from the 440 largest Australian Stock Exchange listed companies in august 2020. The independent variables “Usage of the TCFD-framework” and “Quality of TCFD-framework aligned disclosure” were gathered manually from the reports. “Usage of the TCFD-framework” is a variable that was determined as 1 if the company explicitly stated that they were using the framework. The variable “Quality of TCFD-framework aligned disclosure” was determined based on the fulfillment of the TCFD-frameworks’ disclosure recommendations. The empirical results document that the usage of the TCFD-framework is significantly and negatively associated with cost of equity capital in environmentally sensitive sectors. However, usage of the TCFD-framework is not associated with a lower cost of equity capital in the total sample. Finally, the quality of TCFD-framework aligned disclosure is not associated with cost of equity capital in the total sample or in environmentally sensitive sectors.

Tämä tutkielma tarkastelee Task Force on Climate-related Financial Disclosures -raportointiviitekehyksen yhteyttä australialaisten pörssilistattujen yritysten oman pääoman kust-annuksiin. Tutkielma tukee olemassaolevaa kestävyysraportointikirjallisuutta olemalla ensimmäi-nen tutkimus, joka keskittyy TCFD-raportointiviitekehyksen arvorelevanssiin sijoittajille. Tutki-muksen teoriaviitekehys pohjaa kolmeen teoriaan - informaation asymmetria, signaali ja legitimi-teetti – joita on käytetty laajasti aikaisemmassa kestävyysraportointikirjallisuudessa. Nämä teo-riat viittaavat negatiiviseen yhteyteen TCFD-viitekehysraportoinnin ja oman pääoman kust-annuksen välillä. Tutkielmassa on kolme hypoteesia: H1: TCFD-raportointiviitekehyksen käytön ja oman pää-oman kustannuksen välillä on negatiivinen yhteys. H2: TCFD-raportointiviitekehyksen raportoin-nin laadun ja oman pääoman kustannuksen välillä on negatiivinen yhteys. H3: Negatiivinen yhteys näiden kahden muuttujan ja oman pääoman kustannuksen välillä on huomattavampi yrityksillä, jotka toimivat sektoreilla, joilla on laajat ympäristövaikutukset. Hypoteesit testataan OLS-regressiolla, johon lisätään sektori, vuosi ja yrityskohtaiset kiinteät efektit. Tutkielman tietolähteenä toimivat elokuussa 2020 440 suurimman Australian pörssiin listatun yrityksen vuosi- ja kestävyysraportit aikajaksolta 2017–2019. Riippumattomat muuttujat ”TCFD-raportointiviitekehyksen käyttö” ja ”TCFD-raportointiviitekehyksen raportoinnin laatu” kerätään manuaalisesti näistä raporteista. ”TCFD-raportointiviitekehyksen käyttö” on muuttuja, joka saa arvon 1, jos yritys mainitsee käyttävänsä raportointiviitekehystä. Muuttuja ”TCFD-raportointiviitekehyksen raportoinnin laatu” saa arvoja viitekehyksen raportointisuositusten täyt-tämisen perusteella. Tutkimuksen empiiriset tulokset osoittavat, että TCFD-raportointiviitekehyksen käytön ja oman pääoman kustannusten välillä on merkitsevä negatiivinen yhteys sektoreilla, joilla on laajat ympä-ristövaikutukset. Tästä huolimatta, TCFD-raportointiviitekehyksen käytön ja oman pääoman kus-tannusten välillä ei ole merkitsevää negatiivista yhteyttä koko otoksessa. TCFD-raportointiviitekehyksen raportoinnin laadun ja oman pääoman kustannusten välillä ei ole mer-kitsevää negatiivista yhteyttä koko otoksessa tai sektoreilla, joilla on laajat ympäristövaikutukset.
Description
Thesis advisor
Niemi, Lasse
Keywords
climate, climate change, climate-related reporting, environmental reporting, sustainability reporting, sustainability disclosure, TCFD, TCFD-framework
Other note
Citation