Web Content and Browser User Interface Adaptation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 52 s. + liitt. 8
Series
Abstract
The emergence of ubiquitous computing has created a need for more adaptive user interfaces. Even though the same software can be run on a variety of different devices, the user interface has to suit the capabilities of different devices. This is a requirement that has to be taken into account, when engineering software, not only on the user interface level. This thesis explores different methods that can be used for user interface adaptation on different devices. The main focus is on web browser user interfaces, and different services that can be provided with browsers. The different approaches explained in this thesis can be divided into two main categories: web content adaptation methods and application user interface adaptation methods. Web content adaptation methods are ways of adapting content viewed by the browser, e.g., by ensuring that the width of the presentation is suitable for the client display size. This kind of adaptation can be done using server side logic, by a transcoding proxy, client side adaptation or by simply designing the presentation in a way that "one size fits all". Application user interface adaptation covers different methods for enabling software, with the same code base to be usable on different devices. This usually means writing several user interfaces for the same core software module. This often means designing interfaces that differentiate the logic and model of interaction, from the presentation and feel of the user interface. Different prototypes were created to demonstrate adaptation on a variety of configurations. The analysis of different methods indicates no clearly best technology, but show, that there is a common logical way, that things are best done, regardless of how they are implemented. That is: MVC, separation of content model and presentation.

Kulutuselektroniikan tietokoneistumisen myötä on tarve erilaisille käyttöliittymille kasvanut. Enää ei riitä, että jonkin ohjelman käyttöliittymä toimii pelkästään pöytäkoneissa, koska samaa ohjelmaa saatetaan haluta käyttää myös täysin erilaisissa laitteissa. Tämä työ käsittelee erilaisia menetelmiä, joilla voidaan mahdollistaa ohjelmiston käyttöliittymän toimivuus erilaisilla päätelaitteilla. Suurin paino on WWW-selaimen käyttöliittymässä, ja erilaisissa palveluissa, joita selaimella voidaan tarjota. Eri menetelmät, joita olen käyttänyt ja soveltanut voidaan pääpiirteittäin jakaa kahteen luokkaan: verkkosisällön ja ohjelmiston käyttöliittymän mukauttaminen eri päätelaitteille. Verkkosisällön mukauttamiskeinot ovat eri keinoja, joilla voidaan sovittaa selaimen kautta toimitettavaa sisältöä erityyppisille päätelaitteille. Voidaan esim. haluta varmistaa, että esityksen leveys on sopiva, tai että tekstin koko on sopiva käytössä olevalle näytölle. Verkkosisällön mukauttamiskeinoja on useita, eri päätelaitteet voidaan ottaa huomioon palvelimilla, välityspalvelimella tai selaimessa itsessään. Sovelluskäyttöliittymän mukauttaminen eri päätelaitteille tarkoittaa ohjelmistosuunnittelumenetelmiä, joilla mahdollistetaan, että jokin ohjelmisto voi toimia erilaisilla käyttöliittymäkomponenttikirjastoilla ja eri käyttöliittymillä. Käyttöliittymän täytyy olla tarpeeksi hyvin eriytetty muusta ohjelmistosta, esim. korkean tason rajapinnoilla. Työn aikana toteutettiin useita eri selainkäyttöliittymiä erilaisille päätelaitteille. Työtä varten luotiin myös eri päätelaitteet huomioon ottava verkkopalvelu. Käytettyjen menetelmien analyysi ei paljasta mitään ylivertaista menetelmää, mutta noudattamalla luovasti erilaisia hyviksi havaittuja periaatteita päästään hyviin tuloksiin. Yksi tärkeä periaate on sisällön, esityksen ja logiikan erottaminen toisistaan.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Honkala, Mikko
Keywords
content adaptation, sisällön mukauttaminen, user interface adaptation, käyttöliittymän muokauttaminen, XML, XML, markup languages, merkintäkielet, browser, selain
Other note
Citation