Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys X

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää miten tulospalkkiojärjestelmillä pyritään vaikuttamaan henkilöstön toimintaan sekä kartoittaa, miten toimeksiantoyrityksen asiantuntijat kokevat yrityksessä käytössä olevan järjestelmän vaikuttavan toimintaansa ja miten käytössä olevaa järjestelmää voitaisiin kehittää. Tulospalkkiojärjestelmän sekä palkitsemisen kehittämiseksi on case-yrityksen kannalta tärkeää tietää näistä asiantuntijoiden näkemyksistä. Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena tutkimuksena puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua käyttäen. Tutkimuksen aikana haastattelin yhdeksää case-yrityksen asiantuntijaa monipuolisen ja syvällisen näkemysien saavuttamiseksi. Haastatteluiden teemat perustuivat tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen, mutta haastatteluissa ilmeni myös muita case-yritystä koskevia aiheita. Tutkielman tuloksissa korostuivat kokemus oikeudenmukaisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksista. Tulospalkkiojärjestelmää pidettiin tärkeänä palkitsemistapana, mutta sen toimintaa ohjaavaa vaikutusta ei nähty kovin vahvana mm. palkkion pienuuden takia. Kehityskohteiksi nousivat kaukaisiksi todettujen mittarien painoarvojen pienentäminen, palkitsemisviestinnän kehittäminen sekä oikeudenmukaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.
Description
Keywords
asiantuntija, tulospalkkiojärjestelmä, palkitseminen, suoriteperusteinen palkitseminen
Citation