Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu –tutkielma Heidi Weiste-Palvanen 12.5.2009 Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkielmassa oli kysymys vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutumisesta. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat sairaanhoitajien organisaatioon sitoutumiseen. Toisena tavoitteena oli saada selville, miksi sairaanhoitajat ovat valinneet vuokratyön. Tutkimuksen toteutus Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja se toteutettiin yhdessä terveydenhuollon vuokratyövoimaa välittävän MedOnen kanssa. Tutkimus kohdistui MedOnen leikkaussalisairaanhoitajiin. Tutkimusaineisto kerättiin kahdella ryhmähaastattelulla, jossa kummassakin ryhmässä oli kolme sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajat olivat työskennelleet organisaatiossa enintään kaksi vuotta. Haastatteluaineisto nauhoitettiin ja litteroitiin sekä se käsiteltiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimustulokset MedOnen leikkaussalisairaanhoitajat ovat sitoutuneet organisaatioon kokonaisvaltaisen hallinnan ja hyvinvoinnin kautta. He ovat varsin tyytyväisiä MedOneen työnantajana ja ovat organisaatioon sitoutuneita. Vuokratyöntekijöiksi sairaanhoitajat ovat ryhtyneet siitä syystä, että vuokratyö tarjoaa heille mahdollisuuksia. MedOne tarjoaa työntekijöilleen niitä etuja, joita työntekijät ovat lähteneet hakemaan ryhtyessään vuokratyöntekijöiksi. Kokonaisuudessaan tutkimustulokset olivat varsin positiivisia, mikä kuvastaa sairaanhoitajien tyytyväisyyttä nykyiseen tilanteeseensa työmarkkinoilla. Avainsanat Sitoutuminen, vuokratyö
Description
Keywords
Sitoutuminen, vuokratyö
Other note
Citation