Silmästä silmään: tekijälähtöinen tutkimus ihmisen piirtämisen motiiveista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
70 + 40
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tutkin ihmisen piirtämisen motiiveja. Lähestyn aihepiiriä oman taiteellisen työskentelyn, haastatteluiden sekä aihepiiriin liittyvän kirjallisuuden kautta. Etsin näkökulmia kysymykseen miksi ihminen piirtää ihmistä. Päädyin lopullisen tutkimus kysymyksen äärelle oman taiteellisen työskentelyn, opiskelun ja opettamisen kautta heränneiden kysymysten kautta. Kysymys on kaksiosainen, sillä siihen liittyy kysymys siitä, miksi ihmiset tekevät kuvia ihmisistä, sekä kysymys siitä, mitä erityistä on ihmisen piirtämisessä. Opinnäytteeni koostuu kirjallisesta ja taiteellisesta osiosta. Taiteelliseen osuuteen liittyvä näyttely oli esillä Mediakeskus Lumeen galleriassa (3.-14.2.2014). Näyttelyn nimi oli Why the Face?. Esillä oli teoksia, joiden kautta pohdin omaa ihmisen piirtämisen motiivia. Taiteellisessa työskentelyssä kysymys ihmisen piirtämisen motiiveista tarkentui kasvoihin ja niiden piirtämiseen. Näyttelyosiosta on nähtävissä kuvakooste, joka on taitettu ja sidottu omien kansien sisään kirjallisen osion jatkoksi. Kirjallinen osuus koostuu Kuvataideakatemian piirustusluokan opiskelijoiden, opettajien sekä mallin haastatteluista. Tärkeässä roolissa on myös oma työskentelypäiväkirjani sekä luonnoskirjani, ja sen kautta esille nousseet kysymykset sekä muut ajatukset. Opinnäytetyössäni sivuan myös Levinas`n ajatuksia kasvoista, havaintoa, mallipiirustuksen traditiota ja merkityksiä sekä Tomas Reganin ja Vincent van Goghin ajatuksia ihmisen piirtämisestä. Kaikkea aineistoa yhdistää kysymys siitä miksi ihminen piirtää ihmistä. Johtopäätöksenä voidaan todeta että ihmisen piirtämiselle löytyy monia eri motiiveja. Ihmisen merkitys osana piirustusta vaihtelee tilanteen, tekijän ja tarkoitusperän mukaan. Ihminen poikkeaa kuva-aiheena muista, koska kykymme samaistua toiseen ihmiseen on vahva. Piirtäminen on tapahtuma, jossa ajatus muuttuu fyysiseksi ja piirtämisen kautta tulee esiin se miten ajattelemme.

In my thesis I study the motives of drawing human being. I approach the subject through my own artistic work, interviews and literature. I search for new perspectives to the question why human draw human. My own artistic work as well as questions that rose during teaching led to the final research question. In my mind the question –even though being simple one– is important and it has a part in my role as an artist as well as my role as a teacher. The question has two perspectives. One is about the motive and second is about the role of drawing. Thesis consist of literature part and artistic part. I organised an exhibition called Why the face? in Media Centre Lume gallery (3.-14.2.2014). Pieces that I used to reflect my own motive of drawing human were exhibited. In artistic work the question of motives of drawing human beings focuses on the drawing of faces. A collage of the exhibition can be found as an independent piece that is provided as supportive material. Literature part consists of interviews of students, teachers and model of the drawing class of Academy of Fine Arts. One essential part is also my sketchbook, notes and questions and other ideas that rise through them. In my thesis I also deal with Levinas’s thoughts about faces, observation, tradition and significance of drawing a model and Tomas Regan’s as well as Vincent van Gogh’s thoughts about drawing human being. Common factor for all of the material is the question why human draw human. As the conclusion can be said that motive of drawing human being depends on the situation and thoughts of the person who is drawing. In general, Human being diverges from other subjects because our of empathy and skill of reflecting our feelings and our own being towards another person. Drawing is a physical event were thoughts reach a physical form.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Lundgren, Tapani
Vaden, Tere
Keywords
taideperustainen tutkimus, haastattelu, piirtäminen, elävä malli
Other note
Citation