Saa kastua! Vesi ulkoleikkipaikoilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Eri-ikäiset lapset taaperoista teini-ikäisiin viihtyvät veden äärellä, mutta vesielementtejä leikkipaikoilla esiintyy kuitenkin suhteellisen vähän. Tutkimusten mukaan vedellä leikkiminen tukee lasten eri ulkoleikkityyppejä, sekä suhdetta luontoon ja ympäristöön. Ulkona leikkiminen edistää ja tukee myös lasten fyysistä ja henkistä kasvua ja ehkäisee esimerkiksi liikalihavuutta. Vesi universaalina elementtinä kiehtoo ja vetää ihmisiä puoleensa. Tutkimusten mukaan vesi on yksi suosituimmista elementeistä ulkoleikeissä ja sitä voitaisiin hyödyntää enemmän ulkoleikkipai-koilla rakennettuna tai luonnollisena elementtinä. Maisema-arkkitehtuurin koulutus antaa hyvät lähtökohdat leikkipaikkojen suunnitteluun ja veden hyödyntämiseen leikkipaikoilla. Tässä kanditutkielmassa selvitän kuinka maisema-arkkitehtuurin keinoin vettä ja vesielementtejä voitaisiin lisätä ulkoleikkipaikoille ja miten ulkoleikkipaikkojen vesielementit tukevat lasten leikkimistä. Lisäksi tarkastelen miten vesi voi ilmetä ulkoleikkipaikoilla rakennettuna tai luonnollisena elementtinä. Lisäksi avaan leikkiä, ulkoleikkejä, sekä vedellä leikkimistä ja niiden merkitystä lapselle. Leikkimistä ja sen eri muotoja tarkastelen kanditutkielmassani kasvatustieteiden näkökulmasta. Kanditutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja olen pyrkinyt hyödyntämään pääosin kansainvälistä, tieteellisesti tutkittua ja vertaisarvioitua lähdemateriaalia, sekä alan kirjallisuutta, joka painottuu leikkipaikkojen suunnitteluun. Lisäksi olen käyttänyt tutkielmassani lähteinä rakentamistapaohjeita, sekä kuluttajaturvallisuuslakia. Lähdemateriaali kanditutkielmassa on ollut pääosin englanninkielistä. Kanditutkielmani paneutuu ulkoleikkipaikkojen vesielementteihin ja niiden tarpeellisuuteen. Kanditutkielmassani taustoitan ensin leikkimistä ja sen eri muotoja, sekä merkitystä lasten kehitykselle kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen leikkimistä ulkona, esittelen erilaisia ulkoleikkityyppejä ja vesileikkejä. Seuraavaksi taustoitan työssäni leikkipaikkoja, sekä niiden merkitystä, suunnittelua ja turvallisuutta. Leikkipaikkojen tarkastelun jälkeen kanditutkielmani keskittyy veden merkitykseen sekä veteen leikkipaikalla ja vesielementteihin. Kanditutkielmassani nostan lopuksi esille referenssikohteita, joissa vesi on keskeisessä roolissa ulkoleikkipaikalla, ja jotka mielestäni tukevat lasten eri ulkoleikkimuotoja ja hyödyntävät vettä eri tavoin. Kanditutkielmani johtopäätöksenä voin todeta, että vesi on yksi suosituimmista elementeistä lasten ulkoleikeissä ja lapset leikkivät vedellä leikkipaikoilla, kun sitä on saatavilla. Vedellä leikkiminen tukee lasten sosiaalista sitoutumista ja ongelmanratkaisukykyä, sekä yhdistää lapsia luontoon. Leikkipaikkojen vesielementtien rakentamisen esteenä voi olla vastuu ja kustannuskysymykset, sekä vuodenajat. Vedellä leikkiminen on osa lapsuutta, ja siksi olisikin tärkeää, että lapset voisivat leikkiä vedellä turvallisesti. Maisema-arkkitehdin ammattitaidolla sekä laadukkaalla ja turvallisella suunnittelulla, voisimme tuoda veden ulkoleikkipaikoille ja hyödyntää leikkipaikkojen suunnittelussa esimerkiksi hulevesiä. Ulkoleikkipaikkojen vesielementeissä pystytään hyödyntämään myös veden eri olomuotoja.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
vesi, leikkipaikka, vesileikki, maisema-arkkitehtuuri, ulkoleikki, vesielementti
Citation