Tavaramerkkilain uudistus ja tavaramerkkien merkitys mordernissa liiketoiminnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
23 + 5
Series
Abstract
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä perusteilla tavaramerkkilaki uudistettiin, ja mitä muutoksia uudistus lainsäädäntöön aiheutti. Lisäksi tutkielmassa selvitetään tavaramerkkien merkitystä modernissa liiketoiminnassa. Tavaramerkki on tavaroiden ja palveluiden tunnuksena käytettävä merkki, johon on saatu yksinoikeus. Tavaramerkkiä käytetään tavaroiden ja palveluiden yksilöimiseen sekä alkuperän osoittamiseen. Tavaramerkki antaa myös kielto-oikeuden samanlaisiin ja sekoitettavissa oleviin merkkeihin. Tavaramerkkejä säädellään niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Suomessa tavaramerkeistä säädellään tavaramerkkilailla, jonka uudistettu versio astui voimaan toukokuussa 2019. Lakiuudistuksessa näytteli olennaista osaa tavaramerkkidirektiivi Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Kansainvälisesti tavaramerkkejä säädellään sopimuksin, joista keskeisimmät ovat Madridin pöytäkirja, Singaporen sopimus sekä Nizzan sopimus. Nämä sopimukset mahdollistavat kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen, hakumenettelyjen kansainvälisen harmonisoinnin ja modernit tavaramerkin esittämismuodot sekä määrittävät tavaramerkeille tavara- ja palveluluokat. Tavaramerkkilain uudistus oli tarpeellinen toteuttaa, sillä kansallinen lainsäädäntö tuli harmonisoida eurooppalaisen tavaramerkkidirektiivin mukaiseksi. Lisäksi Suomen allekirjoittama Singaporen sopimus tuli saattaa voimaan. Vanha tavaramerkkilaki oli myös lakiteknisesti vanhentunut ja sisäisesti epäjohdonmukainen useiden siihen tehtyjen osauudistusten takia. Tavaramerkkilain uudistus aiheutti pääsääntöisesti muutoksia Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka on tavaramerkkiasioista vastaava rekisteriviranomainen. Lakiuudistuksen myötä otettiin lähtökohtaisesti pakolliseksi sähköinen tavaramerkkien hakemusmenettely, mahdollistettiin englanninkielisen hakemuksen jättäminen, rauenneen hakemuksen uudelleenkäsittely sekä tavaramerkin hallinnollinen kumoamismenettely. Tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien merkitys on kasvanut liiketoimintaympäristön muuttuessa yhä digitaalisemmaksi. Lakiuudistuksen myötä tavaramerkkien muotovaatimukset ja hakumenettely on saatu linjaan liiketoimintaympäristön sekä tulevaisuuden mahdollisten tavaramerkkimuotojen kanssa. Tavaramerkeillä on liiketoiminnassa olennainen merkitys, sillä ne helpottavat taloudellista päätök- sentekoa sekä ovat merkittäviä ja pitkäikäisiä varallisuuseriä. Lisäksi tavaramerkki sopii erityisen hyvin brändin eri elementtien suojaamiseen.
Description
Thesis advisor
Luukkonen, Marja
Keywords
tavaramerkki, immateriaalioikeus, tavaramerkkilaki, tavaramerkkidirektiivi, brändi, lakiuudistus, Singaporen sopimus, Nizzan sopimus
Other note
Citation