Kaurasellun valmistuksessa keiton jälkeisten prosessivaiheiden kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Teollisuuden ympäristötekniikka
Mcode
Puu-127
Degree programme
Language
fi
Pages
107 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Non wood -kasvien käyttöön sellun ja paperin raaka-aineena liittyy ongelmia, jotka täytyy ratkaista, jotta non wood -kasveja voitaisiin käyttää myös tulevaisuudessa. Eräs vähän tutkittu ongelma on non wood -sellujen peseminen. Diplomityön kirjallisuusosassa käydään läpi sellun pesemistä erityisesti non wood -sellujen kannalta. Työssä kartoitetaan pesuun vaikuttavia sellujen ominaisuuksia ja tapoja vaikuttaa sellujen peseytyvyyteen. Lisäksi käydään läpi sellujen pesulaitteita ja pohditaan mitkä tekijät vaikuttavat erilaisten pesulaitteiden toimintaan ja käyttöön. Non wood -sellujen pesemistä vaikeuttaa sellujen huono suotautuvuus, mikä johtuu sellujen korkeista hienoaine- ja hemiselluloosapitoisuuksista. Non wood -sellujen peseytyvyyttä voidaan parantaa pH:ta ja lämpötilaa muuttamalla, hienoainetta poistamalla, pitkäkuituista massaa lisäämällä ja erilaisilla suotautumista edistävillä aineilla. Non wood -selluille täytyy suunnitella puuselluja suuremmat pesusysteemit. Kirjallisuusosassa käsitellyistä pesulaitteista parhaiten non wood -sellujen pesuun soveltuvat rumpusuotimet, pesupuristimet ja hihnapesuri. Kokeellisessa osassa tutkitaan ja kehitetään kauran akanasellun pesemistä. Tarkoituksena on tutkia millä pesumenetelmällä akanasellua voidaan pestä laboratoriomittakaavassa ja kartoittaa eri menetelmien hyviä ja huonoja puolia. Pesukokeiden avulla arvioidaan myös akanasellun peseytyvyyttä ja pesun toteutusta teollisessa mittakaavassa. Akanasellun pesussa tärkeintä on pesusaannon maksimoiminen. Kokeellisessa osassa tutkitaan myös muita kauran akanasellun valmistusprosessin vaiheita. Lisäksi selvitetään kauran akanasellun soveltuvuutta mikrofibrilliselluloosan (MFC) ja kuituvalosten valmistukseen. Syrjäytysmenetelmä ei sovellu kauran akanasellun pesuun, mutta laimennus-sakeutusmenetelmä on toimiva menetelmä. COD peseytyy nopeasti pois massasta, mutta pH neutraloimiseksi tarvitaan paljon vettä. Koska kauran akanoiden keiton saanto on alhainen, täytyy pesun saanto olla mahdollisimman korkea. Akanasellun korkea hienoainepitoisuus vaikeuttaa pesun toteuttamista ja saannon parantamiseksi tulee minimoida hienoaineen poistuminen pesuvaiheessa. Pesusuodoksia kierrättämällä voidaan saavuttaa 75 - 77 % pesusaanto pestäessä kauran akanasellua laboratoriomittakaavassa. Kauran akanasellulla on alhainen energian ominaiskulutus ja se vaalenee hyvin peroksidivalkaisulla. Akanasellu parantaa kierrätyskuituvalosten vaaleutta ja joitain lujuusominaisuuksia. Kauran akanasellusta valmistetulla mikrofibrilliselluloosalla on korkea vetolujuus.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Paltakari, Jouni
Keywords
non wood, agrokuitu, oat hulls, kauran akana, washing, pesu, fines, hienoaine
Other note
Citation