Taloushallinnon kontrolliviitekehyksen kehittäminen ja käyttöönotto. Tapaustutkimus kansainvälisessä valmistavan teollisuuden yrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tehokas sisäinen valvonta on keskeinen osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kun sisäinen valvonta pettää, seurauksena voi pahimmillaan olla Enronin kaltainen kirjanpitoskandaali. Organisaatioiden toimintaympäristöjen laajentuminen, kasvanut koko ja epätasainen talouskehitys ovat skandaalien ohella vahvistaneet sisäisen valvonnan merkitystä ja aihe onkin ollut hyvin edustettuna akateemisessa tutkimuksessa. Aiempi tutkimus on kuitenkin pitkälti keskittynyt sisäisen valvonnan valvontatoimintoihin ja tutkimusta sisäisen valvonnan toiminnasta organisaatioissa on tehty varsin vähän. Sisäisen valvonnan työkaluna toimiva kontrolliviitekehys on valvontatoiminnoista koostuva matriisi, joka muodostaa yhdessä muiden ohjausjärjestelmien kanssa organisaation ohjausjärjestelmäkokonaisuuden. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä organisaation sisäisen valvonnan toiminnasta tarkastelemalla kontrolliviitekehyksen kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöönoton vaikutuksia. Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistona käytetään sisäisen valvonnan ja johdon ohjausjärjestelmien aihealueita käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita ja akateemisia tutkimuksia, joiden pohjalta rakennetaan käsitekartta tutkimuskysymysten arvioimiseksi. Tutkimus on toteutettu yhden tapauksen laadullisena tapaustutkimuksena, jonka aineisto on kerätty kohdeyrityksestä teemahaastatteluin, havainnoimalla sekä perehtymällä yrityksen sisäiseen materiaaliin. Tutkimusanalyysin tuloksena havaitaan, että kontrolliviitekehyksen kehittäminen pohjautuu pitkälti organisaation hallituksen tavoitteisiin, joita ovat muun muassa varmuuden lisääminen yhdenmukaisten kontrollien avulla. Viitekehyksen käyttöönoton onnistumisen osalta tärkeimmäksi tekijäksi nousee riittävä ja tarkoituksenmukainen viestintä, jonka avulla voidaan lisätä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta. Tutkimustulosten perusteella riittävä perehdytys on avainasemassa kun halutaan parantaa kontrollitoimenpiteiden suorittajien ymmärrystä, motivaatiota ja omistajuutta kontrolleihin liittyen. Tulosten pohjalta voidaan osoittaa niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta sisäisen valvonnan valvontatoimintojen ja myös yleisemmin johdon ohjausjärjestelmien kehittämiseen, käyttöönottoon ja toimintaan.
Description
Keywords
sisäinen valvonta, kontrolliviitekehys, sisäinen tarkastus, johdon ohjausjärjestelmä
Other note
Citation