GIS as a tool of the planning of green areas in greater Helsinki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Paikkatieto on tietoa, jolla on sijainti. Sijainti voidaan esittää esim. koordinaatteina. Paikkatietoaineisto eli tietokanta koostuu useista paikkatiedoista, joilla on jokin yhteinen ominaisuus tai sijaintitiedot liittyvät toisiinsa jollain tapaa. Paikkatieto-ohjelmistot ovat erikoistuneet paikkatiedon hallintaan, hakemiseen ja yhdistämiseen sekä esittämiseen. Perinteinen tapa esittää paikkatietoa on kartta. Tämä diplomityö on tehty Helsingin kaupungin rakennusvirastolle Mapinfo -ohjelmaa hyväksi käyttäen. Työn tavoitteena on ollut koota kaikki Helsingin kaupungin viheralueiden suunnittelun ja hoidon kannalta hyödylliset paikkatietoaineistot ja tutkia, mitä niillä voidaan tehdä. Tutkimusalueena on koko Helsingin kaupungin alueella oleva viheralueverkosto sekä Lounais-Sipoon liitosalue. Esimerkkinä paikkatietoaineistojen käytöstä tässä diplomityössä on tutkittu Helsingin kaupungin ekologista verkostoa. Tavoitteena on ollut kehittää paikkatietotekniikkaan perustuva työkalu, joilla rakennusviraston ja muiden hallintokuntien hallussa olevia ja tuottamia paikkatietoja voidaan hyödyntää paremmin alueiden kehittämisessä ja suunnittelussa sekä rakennusvirastossa että myös muissa hallintokunnissa. Tämä on edellyttänyt viheralueilla olevien suojelu- ja arvokohteiden luokittelemista. Paikkatietotyökalun tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa suunnittelua, kun kaikki viheralueita koskevat tiedot suojelusta ja arvokohteista on saatavilla ajantasaisina helposti, keskitetysti ja selkeässä muodossa. Paikkatietotyökalun kehittelyn ensimmäisenä vaiheena oli rakentaa lähtötietotyötilat, joihin linkitettiin kunkin aihepiirin tietokannat. Paikkatietotyökalun teemoiksi valikoituivat lähtötietojen saatavuuden perusteella luonnon arvokohteet, maisemakuvalliset arvot, kulttuurihistorialliset arvot ja äänimaiseman arvot. Seuraavaksi jokaisesta teemasta rakennettiin oma arvotihentymätyötila. Mitä korkeampi suojelustatus kohteella on, sitä tummemmalla rasterilla se esitetty. Nämä arvokkaimmat kohteet ja alueet tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle. Lopulta kaikki arvokohteet on yhdistetty yhteen arvotihentymätyötilaan. Näistä työtiloista voidaan tulostaa arvotihentymäkarttoja. Paikkatietotyökalun käyttäminen edellyttää hyvää Mapinfo -osaamista. Diplomityön myötä on herännyt monia kehitysideoita siitä, miten paikkatietotekniikkaa ja paikkatietoaineistoja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. Yhtenä keskeisenä edellytyksenä paikkatiedon tehokkaalle käytölle on paikkatietoaineistojen yhtenäisyys. Paikkatietojen tuottamisessa, yhdisteltävyydessä, päivittämisessä ja nimeämisessä tarvitaan yhtenäisiä ohjeita ja käytäntöjä. Hallintokuntien yhteistyötä tulee kehittää. Tarvitaan paikkatietokoordinaattori, joka hallitsee paikkatietotekniikan lisäksi laajalti eri hallintokuntien alaa. Tämä diplomityö on merkityksellinen, sillä vastaavaa paikkatietojen kokoamista ja tutkimista niiden hyödyntämiseksi ei ole tehty aiemmin koko kaupungin mittakaavassa Helsingissä. Tämän diplomityön ohella on luotu tuote, paikkatietotyökalu, joka toimii suunnittelun apuvälineenä helpottaen ja nopeuttaen työtä ja jota voidaan markkinoida muille kunnille ja kaupungeille ja jota on mahdollista kehittää edelleen.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Thesis advisor
Saukkonen, Tiina
Keywords
Geographical Information System, paikkatieto, GIS, GIS, GIS data, MapInfo, MapInfo, viheralue, green areas, viheralueverkosto, undeveloped areas, viherverkosto, green area planning, viheralueiden suunnittelu, landscape planning, maisemasuunnittelu, Helsinki, HKR, Helsinki City Public Works Department, Rakennusvirasto, , Helsinki, ,
Other note
Citation