Eloisa Länsimäki - Vantaan ratikan vaikutus Länsimäen keskustan kaupunkirakenteeseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan Vantaan ratikan vaikutusta Länsimäen keskustan kaupunkirakenteeseen. Vantaalle on suunnitteilla kaupungin ensimmäinen raitiotielinja, joka kulkisi Mellunmäestä, Länsimäen läpi, Länsimäentietä pitkin, aina Helsinki-Vantaan lentokentälle asti. Länsimäentien varrella on 110 kV sähkölinja, jonka kaivamista maan alle on myös suunniteltu, jotta tilaa vapautuisi täydennysrakentamiselle. Ratikan vaikutusten ja lisärakentamisen mahdollisuuksien lisäksi diplomityössä tutkitaan Länsimäen keskustan kehityksen mahdollisuuksia purkavaan uudisrakentamiseen keskittyvän suunnitelman avulla. Vantaan Länsimäki on pääasiassa 70–90-luvuilla rakennettua lähiötä Helsingin Mellunmäen metroaseman tuntumassa. Alueella on havaittavissa eriytymiskehitystä, eikä alue ole juurikaan kehittynyt kaupunkikuvallisesti 2000-luvun puolella. Pääkaupunkiseudulla rakentamisen tarve on suuri ja kaupungistuminen on väistämätöntä. Tiivistämisestä huolimatta henkilöautoriippuvuutta ei olla onnistuttu vähentämään monilla kaupunkialueilla. Kestävämmän ympäristön saavuttamiseksi tiivistäminen tulisikin kohdistaa harkiten ja joukkoliikenteeseen tukeutuen. Diplomityö on toteutettu toimeksiantona Vantaan kaupungille. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta, Länsimäen alueanalyysista sekä suunnitelmaosiosta. Tavoitteena on kaupunkisuunnitelma Länsimäen keskukseen, joka mahdollistaisi joukkoliikennettä ja alueen elinvoimaisuutta tukevan urbaanin kaupunkirakenteen. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään muun muassa joukkoliikennepainotteisen maankäytön suunnittelua. Suunnitelmaosio muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tutkitaan Länsimäentien tielinjauksen sekä sähkölinjan maahan kaivamisen vaikutuksia vertaillen kolmen eri vaihtoehdon avulla. Seuraavassa osassa tutkitaan alueen purkavaa uudisrakentamista, jossa lähtökohtana on edellisessä vaiheessa analysoinnin kautta saatu potentiaalisin vaihtoehto. Uudistamisen lähtökohtana on hyvin radikaali ratkaisu, jossa koko nykyinen Länsimäen keskustan alue olisi purettu. Suunnitelmassa ei ole kuitenkaan tavoitteena saavuttaa täydellinen realistisuus, vaan sen on tarkoitus tarjota ajatuksia alueen kehitykselle ja tehostamiselle. Diplomityön viimeisessä osiossa pohditaan Länsimäen urbaanin ja elinvoimaisen kaupunkikehityksen mahdollisuuksia. Mellunmäen metroaseman läheisyys ja Länsimäen saavutettavuus antavat alueelle hyvät kehityksen mahdollisuudet muuttua merkittäväksi joukkoliikenteen solmukohdaksi raitiotieliikenteen myötä. Alue tarvitsee kuitenkin uudisrakentamista sekä uusia toimintoja ja kaupallisia palveluita parantaakseen vetovoimaisuuttaan

This master’s thesis studies the impact of the Vantaa Light Rail on the urban structure of Länsimäki’s central urban structure. Vantaa’s first light rail has been planned to run from Mellunmäki, through Länsimäki, along Länsimäentie, all the way to the Helsinki-Vantaa Airport. There is a 110kV power line on the side of Länsimäentie, which is planned to be dug underground, so that there would open up space for additional construction. In addition to the effects of the light rail and the possibilities for additional construction, the work examines the possibility to develop the Länsimäki center with with plans focusing on urban renewal. Länsimäki in Vantaa is a suburb built mainly in the 70s - 90s near Helsinki’s Mellunmäki metro station. Segregation is evident in the area, and the area has not developed much during the 21st century. In the metropolitan area, the need for construction is great and urbanization is inevitable. Despite the intensification, car dependency has not been reduced in many urban areas. For a more sustainable environment, compression should therefore be targeted with consideration to public transport. The thesis has been commissioned by the City of Vantaa. The work consists of a literature review, a regional analysis of Länsimäki and a planning section. The goal is a plan of the center of Länsimäki, which would enable an urban structure that supports public transport and the vitality of the area. One of the main subjects of the literature review is for example the Transit-Oriented Development model. The planning section consists of two parts. Over three differing scenarios, the first part examines the effects of Länsimäentie’s road alignment and the digging of the power line to the ground. The second section examines the urban renewal of the area from a starting point of the most optional road alignment scenario. The starting point of the renewal is a very radical solution, in which the entire Länsimäki’s central area is to be demolished. The plan is intended to provide ideas for the development and enhancement of the area. The final section of the thesis examines the possibilities of Länsimäki’s vibrant urban development. The proximity of the Mellunmäki’s metro station and the accessibility of Länsimäki provide good development opportunities for the Länsimäki as a public transport hub. However, the area would benefit from new construction, as well as new activities and commercial services to enhance its attractiveness.
Description
Supervisor
Krokfors, Karin
Thesis advisor
Krokfors, Karin
Hewidy, Hossam
Keywords
elinvoimaisuus, joukkoliikennepainotteinen maankäytön suunnittelu, kaupunkisuunnittelu, purkava uudisrakentaminen, Transit-Oriented Development, Vantaa, vyöhykemalli
Other note
Citation