Lemcon Network's global Remote Integration Center solution

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 76
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli pystyä selvittämään teoreettisesti tarkasteltuna miten Lemcon Networksin kolme erillistä mobiilitietoverkkojen hallintaan sekä verkkopalveluihin erikoistunutta yksikköä (Remote 1ntegration Center, RIC) pystyttäisiin yhdistämään yhdeksi keskitetyksi järjestelmäksi, jossa eri yksiköt pystyisivät antamaan etätukea toisilleen. Tämä mahdollistaisi RIC-keskusten välisten työmäärien tasoittumisen sekä tekisi toiminnasta sekä taloudellisesti kannattavampaa että tehokkaampaa. Diplomityön alussa selvitetään perustiedot mobiilitietoverkoista eli Lemcon Networksin työympäristöstä. Seuraavaksi esitellään mitä RIC-konsepti varsinaisesti pitää sisällään sekä miten ja missä eri RIC-keskukset operoivat. Tämän jälkeen syvennytään tarkemmin varsinaiseen diplomityön aiheeseen ja selvitetään mitä globaali RIC-järjestelmä käsittää ja mitä ongelmia sen käyttöönottoon sisältyy. Pääasiallisesti keskitytään yhteyksiin, prosesseihin, puheluiden käsittelyyn sekä verkkotyökalujen ja eri rajapintojen hallintaan. Luvut 5 ja 6 käsittelevät globaalin RIC-järjestelmän hallinnointia sekä järjestelmän taloudellista analyysiä. Lopuksi pohditaan tutkimuksen tuloksia sekä niiden soveltamista tulevaisuudessa. Tutkimus ja sen perusteella tehdyt johtopäätökset osoittivat että globaalin RIC-järjestelmän käyttöönotto on varsin mahdollista huolimatta muutamista tärkeistä asioista jotka tulee ensin selvittää. Tutkimus myös vahvisti käsitystä siitä että järjestelmä alentaa verkkotoiminnan kokonaiskustannuksia. Johtuen tutkimuksen teoreettisesta luonteesta tulevat jatkotoimenpiteet koostuvat enemmän käytännön asioista. Tutkimuksen avulla saadun kokonaiskäsityksen perusteella Lemcon Networks jatkaa työtä globaalin RIC-järjestelmän käyttöönottamisessa tavoitteenaan toteuttaa järjestelmä lähitulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Prosser, Jim
Keywords
Remote Integration Center, Remote Integration Center, RIC, RIC, global RIC, globaali RIC, mobile telecommunication networks, mobiilitietoverkko, network services, verkkopalvelut, cost challenges, etätuki, call handling, kustannustehokkuus, processes, puheluiden hallinta, prosessit
Other note
Citation