Rooman varhaiskristilliset pyörökirkot - Arkkitehtuurin tausta ja tulkinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 Ark A
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
135
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia Rooman varhaiskristillisten pyörökirkkojen historiaa ja arkkitehtuuria. Roomassa näitä pohjakaavaltaan ympyränmuotoisia kirkkoja on kaksi, Santa Costanzan ja Santo Stefano Rotondon kirkot. Nykytiedon perusteella Santa Costanza on rakennettu 300-luvulla hautakappeliksi, joka sijaitsi suuren basilikan yhteydessä. Santo Stefano Rotondo taas rakennettiin 400-luvulla kristilliseksi kirkoksi. Tavoitteena on asettaa nämä Rooman kaksi varhaiskristillistä pyörökirkkoa rakennusaikansa arkkitehtuurihistorialliseen yhteyteen ja selventää pyörökirkkojen arkkitehtonista taustaa. Työssä kiteytetään aiempaa tutkimusta ja arvioidaan tulevia tutkimustarpeita. Tutkimus perustuu kirjalliseen ja kuvalliseen aineistoon sekä omakohtaiseen havainnointiin Roomassa. Kohteita on dokumentoitu ja havainnoitu valokuvaamalla ja piirroksin. Kirjallinen aineisto koostuu arkeologisesta, taidehistoriallisesta ja arkkitehtuurihistoriallisesta tutkimuskirjallisuudesta. Kuvallisena aineistona on karttoja ja piirustuksia eri ajoilta. Työtä varten on laadittu uusia piirustuksia, jotka havainnollistavat rakennusten arkkitehtuuria. Kirkkojen nykytila esitetään valokuvin ja piirustuksin, joihin kuuluvat arkkitehtuuripiirrokset sekä vapaamuotoisemmat paikan päällä tehdyt tutkielmat. Antiikin arkkitehtuurin piirteet siirtyivät myöhäisantiikin aikana osaksi kiristillistä arkkitehtuuria. Kirkkojen merkitys julkisina rakennuksina korostui. Kristillisen arkkitehtuurin merkittävin esikuva on antiikin basilika, ja se on tyypillisin kirkon muoto. Pyöreä muoto ei ollut varhaiskristillisessä kirkkoarkkitehtuurissa yhtä yleinen, mutta oli merkittävä muissa rakennuksissa kuten hauta- ja kastekappeleissa. Antiikin aikana pyöreä muoto esiintyi sekä uskonnollisissa että maallisissa rakennuksissa. Tärkeimmät pyörökirkkojen esikuvat olivat hautarakennuksia ja yksityishuviloita. Santa Costanza ja Santo Stefano Rotondo edustavat samaa arkkitehtuurin perinnettä, mutta niiden arkkitehtuurissa on selkeitä eroavaisuuksia. Kummassakin rakennuksessa on alkuperäisen arkkitehtuurin piirteet ja tilahahmo havaittavissa, mutta molempien arkkitehtoninen ilme ja kaupunkikuvallinen sijainti on muuttunut. Antiikin arkkitehtuuriperinteen vaikutus näkyy muussakin kuin muodossa ja tilahahmossa. Rakennusten pyöreä muoto on johtanut erilaisiin tulkintoihin niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. Pyöreästä rakennustyypistä tuli renessanssin aikana tärkeä ja antiikin pyörökirkkojen oletettiin olleen temppeleitä. Kirkkoja on esitetty erilaisissa kuvissa ja kartoissa ja niistä on esitetty erilaisia rekonstruktiohahmotelmia. Nämä kuvalliset esitykset ovat merkittävä osa arkkitehtuuritutkimusta. Pyörökirkkojen muoto on ollut erityinen jo rakennusaikana ja on sitä yhä.

Syftet med diplomarbetet är att utreda Roms tidiga kristna rotundakyrkors arkitektur och historia. I den byggnadskategorin ingår kyrkorna Santa Costanza och Santo Stefano Rotondo. Enligt nuvarande forskning byggdes Santa Costanza på 300-talet som ett mausoleum invid en stor basilika. Santo Stefano Rotondo byggdes på 400-talet som en kristen kyrka. Målet är att placera dessa kyrkor i sitt samtida arkitekturhistoriska sammanhang och utreda rotundakyrkornas arkitektoniska bakgrund. Primärmaterialet består av tidigare forskning inom ämnet samt egenhändiga observationer vid byggnaderna. Kyrkorna har dokumenterats med fotografier och ritningar. Det skriftliga forskningsmaterialet består av arkeologiska, konsthistoriska och arkitekturhistoriska källor. Kartor och bildmaterial från olika tider har utnyttjats. För detta arbete har nya ritningar gjorts och dessa klargör byggnadernas ursprungliga och nuvarande arkitektur. Kyrkornas nuvarande komposition presenteras med både arkitekturritningar och friare teckningar gjorda på plats. Antikens arkitektur och dess särdrag blev en del av den kristna arkitekturen under senantiken. Kyrkornas ställning som offentliga byggnader framhävdes. Antikens basilika påverkade den kristna arkitekturen och blev basformen för dessa kyrkobyggnader. Den runda formen var ovanlig inom kyrkoarkitekturen, men var allmän inom andra kristna byggnadstyper, som begravningskapell och dopkapell. Under antiken förekom den runda formen i både religiösa och sekulära byggnadskonstruktioner. Rotundakyrkornas viktigaste förebilder ligger i begravningsarkitekturen samt i privata romerska villor. Santa Costanza och Santo Stefano Rotondo representerar liknande arkitektoniska ursprung, men de har även flera särskiljande drag. I vardera byggnaden är den ursprungliga arkitekturen synlig, trots att delar av strukturen och omgivningen har förändrats. Den runda formen har påverkat tolkningen av byggnaderna och bidragit till olika teorier om deras ursprung. Under renässansen då den cirkulära formen blev betydande inom arkitekturen, misstogs kyrkorna för tempel. Byggnaderna har avbildats i illustrationer och kartor och olika rekonstruktioner över deras ursprungliga form har framställts. Dessa avbildningar är en betydande del av arkitekturforskningen. Kyrkornas arkitektoniska form var speciell under senantiken och förblir det än idag.

The aim of this thesis is to study the history and architecture of the Early Christian rotunda churches in Rome. There are two of these round plan churches in Rome, the Santa Costanza and Santo Stefano Rotondo. Based on current research, the Santa Costanza was originally built in the 4th century as a mausoleum attached to a large funereal basilica. The Santo Stefano Rotondo was built as a Christian church in the 6th century. The aim is to place these two buildings within the architectural context they were built in and what their architectural influences were. The work encapsulates earlier research and evaluates further needs. The study is based on literary and pictorial material as well as on personal observations in Rome. The churches are documented and observed by photography and drawings. The literary sources are from the fields of archeology, art history and architectural history. New drawings that illustrate the architecture of the churches have been made for this thesis. The churches and their current structures are presented through photographs and images that consist of both architectural drawings and more informal artistic depictions made on site. Features from earlier architecture were transferred into Christian architecture during the late antiquity. The significance of churches as public buildings was accentuated. The basilica was an important influence in Christian architecture and the form became typical for church buildings. The circular plan was not as common in churches but was prominent in other Christian building types such as mausolea and baptisteries. During Antiquity the rotunda appeared on both religious and secular buildings. The biggest influence for these rotunda churches can be found in funerary architecture and private Roman villas. The architecture of Santa Costanza and Santo Stefano Rotondo has its origins in the same tradition, but the buildings also have several distinct differences. The original architecture and spatial features are perceptible in both buildings, but the architectural appearance and setting have changed. The circular form of the buildings has led to different theories on their original intended use. The circular typology became important during the Renaissance and the rotunda churches were thought to have been pagan temples. The churches have been depicted in drawings and maps and reconstructions of their original architecture have been made. These illustrations are a vital part of research in architectural history. The form of rotunda churches was distinctive during Early Christian time and still is in the present day.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Thesis advisor
Heikonen, Juhana
Keywords
Santa Costanza, Santo Stefano Rotondo, antiikki, hautakappeli, pyörökirkko
Other note
Citation