Generator as part of a power plant investment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Generaattori on tärkeä komponentti voimalaitoksen ja sähköverkon kannalta. Tässä työssä käydään aluksi läpi generaattorin perusrakenteita kuten staattori, roottori ja runko. Generaattorin toimintaperiaatteet käydään lävitse lyhyesti. Avonapa- ja umpinapageneraattorin periaatteelliset erot esitellään. Generaattorissa syntyy hukkalämpöä mekaanisesti kitkan ja tuuletushäviöiden vaikutuksesta sekä sähköisesti käämien resistansseissa sekä rautaosiin indusoituvien pyörrevirtojen vaikutuksesta. Häviöteho poistetaan generaattorista jäähdytysjärjestelmän avulla. Jäähdytysaineena on yleisimmin ilma, vety tai vesi. Generaattorin roottorille viedään magnetointivirtaa, joka puolestaan indusoi roottorin pyöriessä virran staattorin kaameihin. Magnetoinnin avulla säädetään generaattorin jännitettä ja loistehoa. Magnetointijärjestelmiä on useita erilaisia. Nykyään suositaan harjatonta magnetointia, mutta myös liukurenkaisiin ja hiiliharjoihin perustuvia järjestelmiä käytetään. Arvokas generaattori tulee suojata mahdollisten vikatilanteiden varalta. Työssä esitellään tärkeimmät suojausfunktiot ja niiden ominaisuudet. Suojauslaitteistot ovat nykyään tietokonepohjaisia. Generaattorista mitataan sekä mekaanisia suureita (esim. lämpötila, paine) että sähköisiä suureita (esim. virta, jännite). Erilaisten mittausten esittely on tehty lyhyesti ja niiden vaikutus hankintaprosessiin käyty lävitse. Samoin generaattorin liitynnät muihin järjestelmiin kuten automaatiojärjestelmään ja sähköverkkoon esitellään. Generaattorin hankintaprosessi käydään periaatteiltaan lävitse. Eri apujärjestelmien osuus hankinnasta esitellään lyhyesti. Työssä vertaillaan kolmea erilaista toimitusrajavaihtoehtoa generaattorihankintaan.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Pikkupeura, Juha
Keywords
generators, generaattori, excitation, magnetointi, cooling systems, jäähdytys, protection, suojaus, procurement, hankinnat
Other note
Citation