Designing online tool features to improve the forest experience for expatriate students in Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
59 + 16
Series
Abstract
Urbanization is globally rising, and a similar trend can be also seen locally in Finland. At the same time, there is more and more data about the various benefits of associating oneself with nature. If there will be fewer interactions with nature, it might impact our versatile connection with it. To know the impact, we need to investigate our connection with it now. It is interesting if experience design could offer solutions to support that connection. Finland is the most forestry country in Europe, with about ¾ of its land area covered in woods, so it would be interesting to know what the current experience of the Finnish forest is. In the field of design, there is not much existing information about the holistic forest experience. This study investigates through user experience design the experiences of forests by urbanized expatriate students who have had new opportunities to visit local taiga-type forests. The design problem that I solve is: What includes the forest experience of an expatriate student and how could the experience be upgraded? The study is showing light on the forest user experience as a whole and visualizes an experience journey. This thesis also presents a production component: a user experience design concept proposal for supportive interface functions for forest visits. While drawing insights from the forest experience study, I was able to set experience goals and present proper design implications. The interviews brought up that for this user group more knowledge is needed about forests before entering them. Therefore, I am focusing especially on the “before” part of the user journey in my design. As a solution, I present a design proposal as additional features to an existing online tool of an outdoor recreational information provider. The features would function as a tool that would deepen the forest experience, help to motivate and plan the trip, as well as gain knowledge. The design concept succeeded with users evaluating the design prototype and the features according to the hypothesis and the experience goals set for the design proposal were met. My thesis shows valuable and novel insights into forest experience by expatriate students, as well as suggests a solution from the field of user experience design. This study would appear to be the first, in which the desired experience goals have been identified for the forest experience and where there has been made a tool that assists the user to realise those experiences.

Maailmanlaajuisesti urbanisaatio kiihtyy ja samanlainen kehityssuunta voidaan nähdä myös paikallisesti Suomessa. Samaan aikaan meillä on tietoa erilaisista hyödyistä, joita saamme luonnon kanssa yhteydessä ollessamme. Mikäli meillä on yhä vähemmän vuorovaikutusta luonnon kanssa, voi se vaikuttaa meidän luontoyhteytemme monipuolisuuteen. Jotta tietäisimme sen vaikutukset, meidän täytyy tutkia tämänhetkistä yhteyttä ja olisi mielenkiintoista, jos käyttäjäkokemussuunnittelu voisi tarjota ratkaisuja tukemaan tuota yhteyttä. Suomi on Euroopan metsäisin maa, sillä ¾ maa-alastamme on metsää, joten olisi kiinnostavaa tietää, millainen on ihmisten tämänhetkinen kokemus suomalaisesta metsästä. Muotoilun kentällä ei ole juurikaan tietoa kokonaisvaltaisesta metsäkokemuksesta. Tämä tutkimus tutkii käyttäjäkokemussuunnittelun kautta kaupungistuneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden kokemuksia metsistä, opiskelijoiden, jotka ovat saaneet uusia mahdollisuuksia vierailla paikallisissa taigatyyppisissä metsissä. Muotoiluhaaste, jonka ratkaisen, on: Mitä ulkomaalaisen opiskelijan metsäkokemus sisältää ja miten kokemusta voisi parantaa? Tutkimus valottaa metsän käyttökokemusta kokonaisuutena ja visualisoi käyttäjäpolun. Tässä opinnäytetyössä esitellään myös käyttäjäkokemussuunnittelun tuotoskomponentti: muotoiluehdotus metsäkäyntejä tukevaksi käyttöliittymäksi. Metsäkokemustutkimuksesta otettuja näkemyksiä hyödyntäen pystyin asettamaan kokemustavoitteita ja esittämään oikeanlaisia suunnitteluvaikutuksia. Haastatteluissa kävi ilmi, että tämä kohderyhmä tarvitsee enemmän tietoa metsistä ennen metsävierailua. Siksi keskityn muotoilussani erityisesti käyttäjäpolun "ennen"-osaan. Ratkaisuna esitän muotoiluehdotuksen, jota ehdotan lisäominaisuuksina erään virkistys- ja ulkoilutiedon tarjoajan jo olemassa olevalle verkkosivustolle. Ominaisuudet toimisivat työkaluna, joka syventää metsäkokemusta, auttaa motivoimisessa ja matkan suunnittelussa, sekä tiedon hankinnassa. Suunnittelukonsepti onnistui käyttäjien arvioitua muotoiltua prototyyppiä, sekä lisäominaisuuksia hypoteesin mukaisesti ja myös muotoiluehdotukselle asetetut kokemustavoitteet täyttyvät. Opinnäytetyöni esittelee arvokkaita ja uudenlaisia näkemyksiä ulkomaalaisten opiskelijoiden metsäkokemuksista, sekä ehdottaa ratkaisua käyttökokemussuunnittelun kentältä. Tämä tutkimus vaikuttaa olevan ensimmäinen, missä toivotut kokemustavoitteet metsäkokemukselle on tunnistettu ja jossa on suunniteltu työkalu, joka auttaa käyttäjäänsä toteuttamaan niitä kokemuksia.
Description
Supervisor
Roto, Virpi
Thesis advisor
Roto, Virpi
Keywords
forest experience, user experience design, experience goals, recreational forest use, interaction design, forest vs. urban
Other note
Citation