Ekologisesti kestävä restaurointi modernistisessa kulttuuriperintökohteessa: Tapausesimerkkinä Töölön kisahalli

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
Tässä diplomityössä esitetään yksi näkökulma lähitulevaisuudessa peruskorjattavan Töölön kisahallin restaurointisuunnitelman tarkastelulle. Sen pääasiallisena lopputuotteena syntyy työkalu ekologisesti ja kulttuurisesti kestävän korjauksen osatekijöistä ja suunnitteluperiaatteista. Työkalun tarkoitus on toimia apuna ja muistilistana monitahoisessa restaurointisuunnitteluprosessissa sekä kertoa pisteytyksen avulla mahdollisista ristiriidoista restauroinnin suunnitteluratkaisuissa ekologisesti ja kulttuurisesti kestävien arvojen ja valintojen välillä. Työkalu tekee myös näkyvämmäksi sitä käyttävän henkilön perehtyneisyyden eri osa-alueisiin sekä sitä käyttävän henkilön sisäisen arvomaailman. Työssä keskitytään Töölön kisahallin olennaisiin restaurointikysymyksiin nykyiset arvot ja tulevaisuuden tavoitteet huomioon ottaen. Osittaisen restaurointisuunnitelman fokuskohdissa sekä esimerkkikohteissa tarkastellaan ja testataan taulukon eri osa-alueita ja päinvastoin. Diplomityöni tapaustutkimuskohde, Töölön kisahalli, entinen messuhalli, on osa vuoden 1952 olympialaisia varten rakennettua Suomen olympiarakennusten kokonaisuutta. Rakennus valmistui vuonna 1935 ja kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Kisahalli on Helsingin kaupungin hallinnoima ja sen ajankohtaisen peruskorjauksen on arvioitu olevan valmis vuonna 2026. Modernistinen rakennus tuo restaurointiin omat haasteensa, jotka voivat kohteesta riippuen johtua esimerkiksi alkuperäisten rakennusmateriaalien ja -tekniikoiden kokeellisuudesta sekä niiden nykyisestä saatavuudesta, ekologisuudesta puhumattakaan. Diplomityöni lähtöoletuksena on, että kulttuuriperinnön vaaliminen modernistisessa rakennetussa kulttuuriympäristössä on ainakin osittain ristiriidassa ekologisesti kestävän korjaustavan kanssa. Tässä diplomityössä tarkastellaan, miten arvioidaan tai arvotetaan erilaiset ekologisesti ja kulttuurisesti kestävät korjaus- ja restaurointiratkaisut ja miten voidaan käytännössä toteuttaa ekologisesti kestävä restaurointi modernistisessa kulttuuriperintökohteessa. Vaikka kysymykseen ei löydy yleispätevää vastausta rakennusten yksilöllisyyden takia, tässä työssä tutkitaan, voisiko yksinkertaisesta taulukkotyökalusta olla apua restauroinnin suunnittelussa. Diplomityöni syvällisempi ja käsitteellisempi pohdinta kiteytyy työni otsikkoon. Mutta onko otsikko kontradiktio vai tautologia? Ekologisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä on rakentamisen kontekstissa paljon yhteistä, mutta myös ristiriitoja. Ristiriita saattaa nousta suunnittelutyön missä tahansa vaiheessa. Töölön kisahallin fokusalueiden tapauksessa näyttää siltä, ettei otsikko ole kumpaakaan tai on kumpaakin samanaikaisesti. Restaurointisuunnitelma on kompromissi, tasapainotila, aina subjektiivinen sellainen.

The thesis represents one perspective for observing the future restoration of Töölö Sports Hall. The main product of the thesis is a tool, visualized as a chart, of ecologically and culturally sustainable components or planning principles of a restoration. The tool is tested with realised renovation examples and a designed partial restoration plan of Töölö Sports Hall. The plan includes three focus areas, which study and test the assembled tool in different scales and situations and vice versa. The purpose of chart is to help and work as a checklist during a complex restoration planning process. It makes possible conflicts visible between ecologically and culturally sustainable values and choices during planning process. Further on, the tool shows some reference of the personal values and familiarity for the topics of the user. The case study, Töölö Sports Hall, former exhibition hall, is one of the many Olympic buildings in Finland. The collection of buildings built for 1952 Olympic games is an assortment of significant finnish modern buildings acknowledged by the international DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) association. The Sports Hall was completed in 1935 and is managed by the city of Helsinki and its now current renovation and restoration has been estimated to be completed in 2026. There are some challenges in restoring a modernistic building, for example the scarce availability of original building materials. Some of the original techniques have proven to be non-sustainable too. The hypothesis of the thesis work is, that there are some conflicts between ecologically and culturally sustainable renovation in a modernistic building. In this diploma work it is discussed, how different ecologically and culturally sustainable restoration solutions are evaluated and how an ecologically sustainable restoration can be carried out in a modernistic cultural heritage site in practice. Because every restoration case is a unique one, a universal answer to those questions can not be found, but it is further discussed if a simple tool could be helpful in planning a complex restoration. The profound and more abstract deliberation of this work is encapsulated in the title. Is it a contradiction or a tautology? In the context of construction there is a lot of in common with ecological and cultural sustainability, and conflicts too. Those conflicts can arise in any stage of a planning process. In the case of Töölö sportshall it appears to be neither or both at the same time. A restoration plan is a compromise, an equilibrium, and always a subjective one.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Vesikansa, Kristo
Lintula, Kimmo
Keywords
restaurointi, arvottaminen, ekologinen kestävyys, kulttuurinen kestävyys, modernismi, kulttuuriperintö, taulukkotyökalu
Other note
Citation