Paikka koettuna meditatiivisen mindfulnessin ja vaeltavan mielen tilassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23+1
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö käsittelee meditatiivisen mindfulnessin ja vaeltavan mielen tietoisuuden tilaa paikkakokemuksessa. Kuinka nämä kaksi tietoisuuden tilaa eroavat toisistaan? Miten nämä erot näkyvät paikkakokemuksessa? Työssä käytetään tutkimusmenetelminä kirjallisuustutkielmaa ja omakohtaisia havaintoja paikkakokemuksesta. Mindfulness ja tietoisuustaidot, jota tässä tutkielmassa käsittelen, saa alkunsa buddhalaisuudesta, jossa sillä on pitkä historia hengellisissä perinteissä ja parantamisen periaatteissa. Meditatiivinen mindfulness on tietoisuuden tila, joka ilmenee, kun huomio kohdistetaan tarkoituksellisesti nykyhetkeen ja silloin tapahtuvaan hetkittäiseen kokemukseen sitä arvostelematta. Vaeltavan mielen sen sijaan on tapana seurata ajatuksia ja reagoida niihin tunteikkaasti. Tutkielman tavoitteena on tutkia erilaisia tapoja kokea paikkoja ja arkkitehtuuria. Omakohtaisten paikkakokemusten perusteella tehdyt havaintojen mukaan vaeltavan mielen tilassa paikan tunnelma oli merkittävässä osassa kokemusta. Meditatiivisen mindfulnessin tilassa kokemus tunnelmasta oli lähes olematon. Jäljelle vaikutti jäävän vain aistihavainnot, jotka hyväksyttiin sellaisinaan. Kokemukseni mukaili kandidaatintyössä tehtyä kirjallisuustutkielmaa tietoisesta läsnäolosta.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Andersson, Iris
Keywords
tietoinen läsnäolo, tietoisuustaidot, mindfulness, paikkakokemus, vaeltava mieli, arkkitehtuuri
Other note
Citation