Kunnallinen liikennepolitiikka yleiskaavoituksessa – case Vantaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-02-20
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus on merkittävää ja sitä tulisi hyödyntää suunnittelussa paremmin. Aihetta on tutkittu paljon, ja keinot yhteistyön lisäämiseksi puhut-tavat monia. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteistyö on haaste, jonka ratkaiseminen auttaisi kokonaisvaltaisessa yhdyskuntien suunnittelussa. Eräs ratkaisu on kuntien liikennepolitiikka, jonka avulla liikennesuunnittelusta saadaan strategisempaa ja poliittiset tavoitteet voidaan tuoda mukaan kaavoitukseen. Kuntatason yleiskaavoituksella on suurin vaikutusvalta liikenteeseen, sillä yleiskaavassa määrätään toimintojen sijainnit suhteessa liikenneverkkoon. Siksi kuntatason liikenteen strategisia tavoitteita tarvitaan. Työn tarkoituksena on tutkia kunnallisen liikennepolitiikan hyötyjä ja kytkemistä yleiskaavoitukseen. Työ toteutetaan kirjallisuustutkimuksena käyttäen tutkimusaineistona tieteellisiä artikkeleita ja virastojen suunnitteluohjeita. Tarkastelussa ovat liikennepolitiikan tarkoitus ja rooli, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus, yleiskaavoituksen liikennesuunnittelu sekä käytännön yhdyskuntasuunnittelun prosessi. Monet kunnat kaipaavat selkeämpiä suunnitteluohjeita sekä parempaa seudullista ja alojen välistä yhteistyötä. Case-esimerkkinä toimii Vantaan kaupunki. Tutkimuksen perusteella liikennepolitiikan määrittelystä kunnissa on hyötyä strategisempaan liikennesuunnitteluun sekä yleiskaavoitukseen. Päämääränä tulisi kuitenkin olla yhteiset maankäytön ja liikenteen tavoitteet, sillä tavoitteet eivät saisi olla ristiriitaisia mm. yhdyskuntarakenteen eheyden suhteen. Merkittävimpiä yleiskaavoituksen keinoja toteuttaa liikennepolitiikkaa ovat liikenneverkon jäsentely ja asukastiheys. Käytännön suunnittelussa yhteistyötä parantavat yhteisten tavoitteiden lisäksi yhdistetty strategisen yhdyskuntasuunnittelun yksikkö ja jatkuva yleiskaavoitus kunnissa. Suunnitteluprosessissa auttavat erilaiset työkalut kuten kaupunkivyöhykkeet, joukkoliikennepohjainen suunnittelu sekä tarkastelu kulkumuodoittain. Seudullinen yhteistyö ja MAL-sopimukset ovat tärkeitä, jotta kokonaisuus toimii.

Interactions between transport and land use are significant and should be better utilized in planning. There is a lot of research about the subject and interest towards the means of cooperation. The cooperation between transport and land use planning is a challenge and solving it would help in comprehensive urban planning. One solution is municipal transport policy which makes transport planning more strategic and also transport goals can be brought to land use planning. Municipal level master planning has the biggest effect on transport since the master plan defines where activities are located in relation to the transport network. That is why municipal transport goals and strategies are needed. This paper aims to analyse the benefits of transport policy and how to connect transport policy to land use planning. The analysis is based on a literature review of scientific articles and agencies’ planning guidelines. The focus of this paper is on the meaning and role of transport policy, interactions between transport and land use, transport planning in master plans and the practical process of urban planning. Many municipalities desire clearer guidelines and more thorough cooperation between sectors and other municipalities. The city of Vantaa works as a case subject. As a result, creating a transport policy in municipalities is useful for more strategic transport planning as well as comprehensive master planning. However, the aim should be on mutual land use and transport goals since the goals should not be contradictory. The most notable means of using a master plan to implement transport goals are structuring transport networks and residential density. In practical planning cooperation can be improved by creating a combined urban planning department with ongoing master planning in addition to mutual goals. Different planning tools such as urban zones, transit-oriented development and modal analysis help in the actual planning process. Regional cooperation and MAL-agreements (land use, housing, transport) with the state are important for a functional entity.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Pasanen, Emmi
Keywords
liikennepolitiikka, kunta, yleiskaava, yhdyskuntasuunnittelu, liikennesuunnittelu
Other note
Citation