Clients’ role in construction innovation management process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-10-09
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Department
Maankäyttötieteiden laitos
Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
64 + app. 82
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 139/2015
Abstract
Previous literature has suggested that investments in innovation within the construction sector can increase a company's profitability and competitive advantages. Paradoxically, in practice it has often been noted that the construction sector is quite inefficient in producing innovations. Clients are in essential role in the management and decision-making of construction projects - especially in the early-stages of the project. However, clients' role in construction innovation management process and especially in implementation process has not been extensively studied. Therefore, this dissertation assesses, first, the clients' role in construction innovation projects, and second, how the clients can manage innovation process during the construction design phase. The research employs a mixed-method research strategy using both quantitative and qualitative data. The mixed-method strategy adopts a diversity of research approaches in order to understand the complex network of relationships present within the construction sector.  The dissertation finds that the client is a driver for innovation in the construction sector and it proposes the following: (i) Companies should involve clients in the construction innovation process because clients can help companies in identifying and reaching innovation targets; and (ii) Clients can use the desired value-in-use for building users, project risk analysis and milestone targets to specify their demands for innovation and manage construction innovation process. The dissertation presents and tests three new tools that clients can use to manage innovation process during the construction design phase. The project where the proposed tools were tested successfully implemented several construction innovations. As a whole, this research contributes to the existing body of knowledge on the construction innovation field by studying empirically the client's role in construction markets. It supports the view that construction innovations are not typically implemented at the companies themselves, but, rather, at the construction project sites where the companies are engaged. The research highlights the role of the client in the implementation process. The study demonstrates that by applying proper tools, clients can manage the innovation and improve the requirements for construction project stakeholders to successfully implement innovative changes during a construction project. As a mixed method study, the dissertation generates expected methodological pluralism in the field of research on the construction sector. The dissertation suggests that in the future it would be highly interesting to both deepen and wider the construction innovation process by client's perspective and study further how the construction innovation process influences to construction markets effectiveness.

Innovaatioihin investoiminen voi nostaa rakennusalan yritysten kannattavuutta ja parantaa niiden kilpailuetua. Valitettavasti rakennusala on tehoton innovaatioiden tuottamisessa. Rakennushankkeessa kiinteistön omistaja eli asiakas on keskeisessä roolissa innovaatioihin liittyvissä päätöksissä. Kirjallisuudessa on kuitenkin tutkittu verrattain vähän asiakkaan roolia rakennusalan innovaatioprosessissa. Tämä väitöskirja tutkii rakennushankkeen asiakkaan roolia rakennusalan innovaatioprojekteissa ja kuinka asiakas voi hallita innovaatioprosessia rakennushankkeen hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksessa käytetään sekä numeerista että laadullistat aineistoa. Tutkimuksessa käytetään mixed method –tutkimusstrategiaa ja useita eri tutkimusmenetelmiä aineiston keräämiseen ja analysointiin. Eri tutkimusmenetelmiä on käytetty, jotta voidaan paremmin ymmärtää rakennusalan verkostoja ja toimijoiden välisiä monimutkaisia suhteita. Tutkimuksen päätuloksena on se, että kiinteistön omistajalla on merkittävä rooli rakennusalan innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksen tuloksena väitetään, että i) yritysten kannattaa ottaa asiakas aktiivisesti mukaan innovaatioprojekteihin, koska se tukee yrityksiä pääsemään innovaatioprojektin tavoitteisiin; ja ii) asiakkaat voivat tarkentaa innovaatioiden tarvettaan ja johtaa innovaatiotoimintaa rakennuksen käyttöarvotavoitteen, rakennusprojektiin liittyvien riskien ja välitavoitteiden määrittämisen avulla. Tutkimus esittelee ja testaa kolmea uutta työkalua, joilla asiakas voi hallita innovaatioprosessia rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Useita innovaatioita otettiin käyttöön rakennushankkeessa, jossa työkaluja testattiin. Tutkimus edistää rakennusalan innovaatiotoiminnan tieteenalan tietämystä tutkimalla empiirisesti asiakkaan roolia rakennusmarkkinoilla. Tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan rakennusalan innovaatiota ei tyypillisesti implementoida pelkästään rakennusalan yrityksiin vaan yksittäisiin rakennushankkeisiin. Tutkimus korostaa asiakkaan roolia implementointiprosessissa. Tutkimus näyttää esimerkinomaisesti, että hyödyntämällä sopivia työkaluja tilaaja voi hallita innovaatioihin liittyvää riskiä ja vaatia rakennushankkeen osapuolia hallitsemaan ja implementoimaan muutoksia rakennushankkeen aikana. Mixed method –tutkimuksena tutkimus lisää odotettua tutkimuksellista monimuotoisuutta rakennusalan tieteenalalla. Tutkimus suosittelee, että jatkossa on erittäin kiinnostavaa sekä syventää että laajentaa rakennusalan innovaatioviitekehystä asiakkaan näkökulmalla ja tutkia tarkemmin kuinka rakennusalan innovaatiotoiminta vaikuttaa koko rakennusmarkkinoiden toimintaan.
Description
Supervising professor
Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Thesis advisor
Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Keywords
briefing, construction innovation, construction management, design management, procurement, hankesuunnittelu, hankinnat, rakennuttaminen, rakennusalan innovaatiotoiminta, suunnittelun johtaminen
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Sivunen, M., Kajander, J.-K., Heinonen, J., & Junnila, S., 2011. Global challenges of sustainability business innovations in built environment. In the Proceedings of P. Huovila (Ed.), SB11 Helsinki - World Sustainable Building Conference, October 18th - 21st 2011, Helsinki.
  • [Publication 2]: Sivunen, M., Kajander-, J.-K., Väänänen, H., Siltaloppi, J., & Junnila, S., 2011. Innovation case study of a life cycle management company. In the proceedings of M. Finkbeiner (Ed.), LCM 2011 - Towards Life Cycle Sustainability Management, August 28th – 31st 2011, Berlin.
  • [Publication 3]: Sivunen, M., Pulkka, L., Heinonen, J., Kajander, J.-K., & Junnila, S., 2013. Service-dominant innovation in the built environment, Construction Innovation: Information, Process, Management 13(2), pp. 146–164. ISSN 1471-4175.
    DOI: 10.1108/14714171311322138 View at publisher
  • [Publication 4]: Kajander, J.-K., Sivunen, M., Vimpari, J., Pulkka, L., & Junnila, S., 2012. Market value of sustainability business innovations in the construction sector, Building Research & Information 40(6), pp. 665–678. ISSN 0961-3218.
    DOI: 10.1080/09613218.2012.703893 View at publisher
  • [Publication 5]: Sivunen, M., Viljanen, J., Nenonen, S., & Kajander, J.-K., 2014a. Evidence-Based Design in Learning Environments: A Practical framework for project briefing, International Journal of Facilities Management pp. 162–174. ISSN 2211-4467
  • [Publication 6]: Sivunen, M., Kajander, J. K., Kiiras, J., & Toivo, J., 2014b. Managing Risks Related to Functional Changes by Design Alliance, Procedia Engineering 85, pp. 473–481. ISSN 1877-7058. Originally published in the proceedings of M. Hadju & M. Skibniewski (Ed.), Creative Construction Conference 2014 June 21st–24th 2014, Prague
Citation