Understanding & Managing Digital Transformation – A case study of a large Nordic retailer

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-09-29
Department
Major/Subject
Service Design and Engineering
Mcode
IL3005
Degree programme
Master's Programme in Service Design and Engineering (SDE)
Language
en
Pages
96 + 19
Series
Abstract
Defined as “the use of technology to radically improve performance or reach of enterprises”, digital transformation comes with many challenges for organizations. For example, US retailers reported a 50% decrease in foot traffic in just the last three years while more than 80% of consumers started their buying process online. The pace of technological development has put pressure on organizations to undergo digital transformation to answer consumer demand and to respond to competition. This single case study conducted in a large Nordic retailer, explores the research problem of “How could enterprises better understand & manage digital transformation?” To answer this question, a systematic literature review was conducted as well as 15 semi-structured interviews of middle and top management across the organization. Digital Transformation is a complex phenomenon and to manage it, one has to first understand the concept. It can be seen from two different points of view, organizational, meaning the transformation happening inside a single organization, and contextual, meaning the transformation happening in the operating environment. The study proposed a new 5-stage model for representing the different stages of Digital Transformation of traditional organizations. The model can potentially help to understand the current situation and plan the future transformation. As Digital Transformation is such a broad concept, no single tool was deemed to be enough to manage it alone, but some evidence for several potentially useful tools, such as change management best practices and Enterprise Architecture was found during the study.

Digitaalinen transformaatio, “tekniikan käyttö yrityksen suorituskyvyn tai ulottuvuuden radikaaliin parantamiseen”, aiheuttaa organisaatiolle suuria haasteita. Esimerkiksi Yhdysvaltalaisten vähittäiskauppiaiden kävijämäärä kivijalkakaupoissa on pudonnut puoleen kolmen vuoden takaisesta, kun jopa 80% kuluttajista aloittaa ostoprosessinsa internetissä. Teknologinen kehitys asettaa organisaatioille paineita muutokseen pystyäkseen vastaamaan kuluttajien kysyntään ja kilpailijoiden tarjontaan. Tutkimus suoritettiin yhden organisaation case-tutkimuksena. Tutkimusongelma kiteytyi kysymykseen “Kuinka yritykset voisivat ymmärtää ja hallita digitaalista transformaatiota paremmin?” Tähän pyrittiin vastaamaan kirjallisuuskatsauksen ja 15 avoimen teemahaastattelun perusteella, jotka toteutettiin korkeimmalle ja keskijohdolle eri puolilla organisaatiota. Digitaalinen transformaatio on moniulotteinen aihe ja pystyäkseen hallitsemaan sitä, täytyy ensin ymmärtää mitä se on. Digitaalista transformaatiota voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: yksittäisen organisaation, tai laajemmin koko toimintaympäristön muutoksen kautta. Tässä työssä kehitettiin uusi 5-portainen malli digitaalisen transformaation vaiheiden kuvaamiseksi, joka saattaa olla organisaatioille hyödyllinen nykytilan tarkastelun tai tulevan muutoksen suunnittelun apuvälineenä. Koska digitaalinen transformaatio on hyvin laaja kokonaisuus, ei yhdenkään tarkastelluista työkaluista havaittu riittävän sen hallitsemiseen yksinään, mutta useampien potentiaalisten työkalujen, kuten muutosjohtamisen parhaiden käytäntöjen, sekä kokonaisarkkitehtuurin, havaittiin olevan mahdollisia osaratkaisuja aiheeseen.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Helenius, Mika
Keywords
digital transformation, strategy execution, enterprise architecture, retail, digitaalinen transformaatio, strategian toteuttaminen, kokonaisarkkitehtuuri, vähittäiskauppa
Other note
Citation