Startup-yritysten tyypillisiä epäonnistumisen syitä niiden elinkaaren eri vaiheissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
23 + 8
Series
Abstract
Startup-yrityksiä perustetaan vuosittain miljoonia ja niistä suurin osa epäonnistuu. Startup-yritysten epäonnistumisia on tutkittu vähän, vaikka niistä voitaisiin oppia paljon. Jos epäonnistumiseen johtavista tekijöistä oltaisiin tietoisia jo perustamisen alkuvaiheissa, useampi startup-yritys pystyisi menestymään. Startup-yritys on nuori kasvuhakuinen yritys, joka pyrkii muuttamaan ihmisten elämää. Tutkielmassa perehdytään startupien tyypillisiin epäonnistumisen syihin tutkimalla syiden ilmenemismuotoja startup-yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Startup-yrityksen elinkaaren alussa perustaja tai perustajat selvittää, onko hänen ideansa potentiaalinen ja löytyykö sille kysyntää. Tämän jälkeen hän rakentaa ympärillensä työryhmän ja he rakentavat palvelulle tai tuotteelle prototyypin. Lopulta palvelu tai tuote tuodaan markkinoille ja jos se on onnistunut, startup-yritys alkaa laajentamaan toimintaansa. Epäonnistumistekijöiden jäsentäminen elinkaaren eri vaiheisiin auttaa hahmottamaan potentiaalisten ongelmien syntymiskohdtia. Silloin epäonnistumisiin pystytään varautumaan paremmin. Ne on silloin myös helpompi tunnistaa ja välttää. Epäonnistumisia on monen eri tasoisia. Startup-yritys voi epäonnistua yksittäisessä yritystoiminnan osa-alueessa kuten tuotekehityksessä. Tämän myötä startup-yritys voi myös epäonnistua yritystasolla, jolloin se joutuu lopettamaan toimintansa tai perustaja joutuu luopumaan yrityksestä. Pienemmän mittakaavan epäonnistumiset pystytään korjaamaan ja niistä voidaan oppia. Suuremman mittakaavan epäonnistumiset vuorostaan voivat aiheuttaa haitallisia seuraamuksia kuten esimerkiksi työntekijät menettävät työpaikkansa ja perustajalle koituu paljon velkaa. Startup-yrityksen epäonnistumisella tarkoitetaan yritystason epäonnistumista eli yrityksen kaatumista. Tutkimuksista käy ilmi, että epäonnistumiseen johtavia syitä on eniten niissä startup-yrityksen elinkaaren vaiheissa, joissa startup-yrityksen perustaja johtaa muodostamaansa työryhmää, neuvottelee startup-yritykselle rahoitusta ja tuo palvelunsa tai tuotteensa markkinoille. Nämä vaiheet sijaitsevat tutkimuksessa käytetyn elinkaarimallin keskivaiheilla. Tyypillisiä epäonnistumisen syitä ovat 1) riittävän kysynnän puuttuminen markkinoilla, 2) vääränlainen rahoitus ja 3) perustajan kykyjen riittämättömyys. Epäonnistumisen syyt voivat johtua joko startup-yrityksen sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä. Useimmiten sisäisistä tekijöistä alkunsa saaneet syyt pystyttäisiin havaitsemaan ja estämään jo ennen ongelman syntymistä. Ulkoisten tekijöiden synnyttämiä ongelmia pyritään ennakoimaan, mutta yleensä niihin voidaan reagoida vasta ongelman ilmetessä. Startup-yrityksellä on suuremmat mahdollisuudet menestyä sen tiedostaessa mahdolliset epäonnistumisen syyt ja niitä aiheuttavat potentiaaliset ongelmakohdat.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
startup-yritys, epäonnistuminen, elinkaarimalli, liiketoiminnan kehittäminen
Other note
Citation