Rakennustyömaan tietomallipohjainen aluesuunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
61+5
Series
Abstract
Tietomallien käyttö lisääntyy rakennushankkeissa jatkuvasti ja tietomallipohjaisen suunnittelun lisäksi tietomalleja hyödynnetään yhä enemmän myös kohteen rakennusvaiheessa. Diplomityössä tutkitaan rakennustyömaan tietomallipohjaista aluesuunnittelua, mikä on yksi kiinnostava vaihtoehto hyödyntää tietomallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia rakennushankkeissa. Diplomityön kirjallisuustutkimuksessa selvitetään, mikä on aluesuunnitelman tarkoitus, sekä mitä yhteyksiä aluesuunnitelmalla on työmaan aikatauluun ja kustannuksiin. Kirjallisuustutki-muksessa tutkitaan lisäksi tietomallinnusta yleisesti, minkä jälkeen tutkimus kohdistetaan tie-tomallipohjaiseen aluesuunnitteluun. Työn empiirisessä osassa tehdään sekä kansainvälisiä haastatteluita että kohdeyrityksen sisäisiä haastatteluita. Haastatteluiden tavoitteena on selvittää miten tietomallinnusta on jo hyödynnetty työmaan aluesuunnittelussa, ja miten sitä olisi syytä hyödyntää kohdeyrityksessä. Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella päätettiin case-hankkeessa mallintaa työmaan aluesuunnitelma SketchUp –ohjelmistolla hyödyntäen mahdollisimman laajasti saatavilla olevia lähtötietoja. Mallista pyrittiin tekemään hyvin ryhmitelty, tarkka ja visuaalinen, jotta mallista saisi ulos mahdollisimman monipuolisia ja hyödyllisiä julkaisuja. Diplomityön perusteella voidaan todeta, että työn aihe on kiinnostusta herättävä ja ajankohtainen. Kohdeyrityksessä on jo aiemmin havaittu selkeä tarve tutkimuksen tuloksena syntyneelle tietomallipohjaista aluesuunnittelua käsittelevälle toimintaohjeelle ja mallinnusobjekteja sisältävälle objektikirjastolle. Diplomityön perusteella voidaan todeta, että mallinnettu aluesuunnitelma tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia kommunikoinnin apuvälineeksi työmaalla. Mallinnetun aluesuunnitelman hyödyntämisessä tulee huomioida, että erilaisia kohderyhmiä ja julkaisutapoja on useita. Uudet julkaisutavat kuten animaatiot ja interaktiiviset kuvat, auttavat asioiden havainnollistamisessa. Aluesuunnitelman ei enää tarvitse olla ilmoitustaululle neljä kertaa työmaa-aikana päivitettävä A3-tuloste, vaan se voi olla paljon muutakin. Mallinnetun aluesuunnitelman hyödyntämisessä vain luovuus on rajana.

The usage of building information models in construction projects is increasing continuously. In addition to designers’ modeling work, models are also used in various ways during the con-struction phase. BIM-based site utilization planning is one interesting way to exploit the opportunities offered by building information modeling. The literature study of this master thesis is focusing to find the meaning of a site utilization plan, but also to find out how the site utilization plan is connected to schedule and costs. In the literature study BIM was explored in general, and after the general part the focus is in BIM-based site utilization planning. There are international and local interviews in the empirical part of this thesis. The target of the interviews is to find out the best practices of the topic for use in the target company. Based on the literature study and interviews it was decided to model the case-projects’ site plan using SketchUp software. Available input data were used as widely as possible. The main focus in modeling was to organize the model and make it detailed and visual, so that it could be published in different formats. Based on this thesis, it can be stated that the topic is interesting and current. In the target company it was already found out earlier that there is a need for operating instructions for BIM-based site utilization planning and also for object library. Based on this study, it can be concluded that modeled site utilization plan offers completely new possibilities for communication in construction site. In the use of modeled site utilization plan it should be taken into account that there are different target groups and formats for publishing the plan. Modeled site plan should be published in different formats, for example animations and interactive pictures. Site utilization plan no longer needs to be published on the bulletin board on four different construction phases. It can be much more than that. The creativity is the only limit when exploiting the site utilization plan.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Sillfors, Suvi
Keywords
aluesuunnitelma, tuotannonohjaus, tietomalli, työturvallisuus, logistiikka, objektikirjasto
Other note
Citation