Moduuliratkaisut ja niiden vaikutukset sairaalahankkeissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-09-24
Department
Major/Subject
Building Technology
Mcode
ENG25
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
fi
Pages
83 + 8
Series
Abstract
Moni vanha sairaala ei pysty vastaamaan tiloiltaan ja teknologialtaan asiakkaidensa nykyisiin tarpeisiin, jolloin syntyy tarve rakentaa uusia sairaaloita tai laajentaa ja peruskorjata olemassa olevia. Laajennettavat sairaalat sijaitsevat usein ahtaalla kampusalueella, jolloin työmaan logistiikkaa on syytä kehittää siten, että työmaan aiheuttamia häiriöitä olemassa olevaan sairaalatoimintaan pystytään vähentämään tai välttämään kokonaan. Rakennusalalla yhä enenevissä määrin käytettävät modulaariset ratkaisut voisivat olla yksi keino vähentää työmaan aiheuttamia häiriöitä. Modulaarisuus osaltaan mahdollistaa esivalmistuksen, jossa rakennuskomponentit jalostetaan suuremmalle valmiusasteelle työmaan ulkopuolella esimerkiksi tehtaissa. Hallituissa olosuhteissa rakentamisen laatu paranee, ja työmaan ulkopuolella suoritettavat työvaiheet eivät aiheuta häiriöitä työmaalle eivätkä sen ympäristölle. Tässä diplomityössä tutkittiin sairaalahankkeissa käyttökelpoisia moduuliratkaisuja ja niiden vaikutuksia. Työssä tutkittiin myös, miten modulaariset ratkaisut vaikuttavat työmaan logistisiin ratkaisuihin ja sairaalan toimintaan rakentamisen aikana. Tutkimusmenetelmänä käytettiin konstruktiivista monitapaustutkimusta, jossa tutkittiin viittä eri sairaalahanketta, ja tutkimusta varten suoritettiin kolmetoista teemahaastattelua. Monitapaustutkimuksessa tunnistettiin kuusi erilaista moduulia; leikkaussali, potilaspaneeli, kylpyhuone, TATE-käytäväelementti, IV-kone sekä julkisivuelementti. Näiden hyötyjä ovat muun muassa aika- ja kustannussäästöt, logistiikan yksinkertaistuminen, selkeämmät urakkarajat, parempi materiaalitehokkuus, työergonomia, ja rakentamisen ja käytönaikainen puhtaudenhallinta. Haasteita ovat toimittajan valvonta, kallis hankintahinta, logistiset haasteet sekä vaadittu suunnitelmien tarkkuus aikaisessa vaiheessa. Tutkimuksen tuloksena kehitetyllä viitekehyksellä voidaan arvioida moduuliratkaisujen soveltuvuutta hankkeen tavoitteiden ja logististen reunaehtojen näkökulmasta. Viitekehys selittää mekanismeja, joilla moduuleista saadaan hyötyjä. Viitekehyksessä avataan myös moduulien käytössä huomioitavia tekijöitä. Tulosten perusteella voidaan johtopäätöksenä todeta, että haastava hanke ja tiukat vaatimukset johtavat osaltaan moduuliratkaisujen käyttöön. Tämän lisäksi päätökset moduuliratkaisujen käytöstä tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Several old hospitals face challenges meeting the current requirements due to outdated facilities and technology. This has resulted in growing need to build completely new hospitals and renovate existing hospitals to today's standards. The hospital construction projects are often located in constricted areas which generates the urge to develop construction logistics in a way that minimizes the disruptions caused by the construction site. Construction industry utilizes increasingly modular solutions, which could be one measure to reduce the disruptions caused by a construction site. Modularity in construction enables the prefabrication of components to higher degree in offsite facilities. Under controlled circumstances, not only is it possible to achieve improved quality but also the operations done in the factory do not disrupt the construction site and its environment. The thesis studied the applicable modular solutions and their effects in hospital projects. In addition, it was studied how the modular solutions affect the logistical solutions of a construction site and the hospital operation during construction. The research method used was constructive multiple case study research, where five hospital construction projects were examined. The method is also linked to existing theoretical background and the empirical findings were reflected to theory. Thirteen semi-structured interviews were conducted. In the study cases, six different modular solutions were utilized; operation theatre, patient headwall, bathroom pod, MEP corridor element, ventilation unit and façade element. The benefits gained from the use of these solutions were savings in time, simplified logistics, cost savings, better working ergonomics, material efficiency and purity management during both construction and operation. The downsides were supplier control, an expensive purchase price, logistical issues, and the requirement of detailed design in the early stage of a project. With the help of the framework developed in this thesis it can be estimated the applicability of modular solutions from projects objectives and logistical constraints perspective. The framework explains mechanisms how to achieve the potential benefits from modules. In the framework it is explained the factors required to consider. Due to the results of this thesis, it can be concluded that a demanding project and strict requirements result in higher utilization of modular solutions. It can be also concluded, that the decisions of utilizing the modular solutions should be made as early as possible.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Kekki, Kaisa
Talvitie, Ulla
Keywords
moduuli, sairaalarakentaminen, modulaarisuus, esivalmistaminen, logistiikka, sairaalainvestoinnit
Other note
Citation