Miten arkkitehtuurilla ja tilojen yhteiskäytöllä lisätään monisukupolvisia kohtaamisia?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Eriytynyt ja laitostunut hoito sekä asuminen ovat erkaannuttaneet nuorten lasten ja ikääntyvien ihmisten sukupolvien välisiä kohtaamisia. Muuttoliike ja kaupungistumisen jatkuminen voivat osaltaan kasvattaa lähisukulaisten fyysistä ja henkistä etäisyyttä toisistaan verrattuna agraariaikaiseen Suomeen. Yksinäisyyden kokemus tai turvattomuuden tunne voi lisääntyä molemmissa iän ääripäissä. Yhteiskunnan tavoitteena on kuitenkin tukea suurten ikääntyvien ikäluokkien aktiivista kotona asumista, toisaalta lapsiperheiden avuntarve jatkuu. Kohtaamiset voivat olla toiminnallisia, visuaalisia tai virtuaalisia vuorovaikutustilanteita ihmisten ja ympäristön välillä. Yhteisöllisyydessä on kyse esimerkiksi yhteenkuuluvuudentunteesta, luottamuksesta, tarpeiden tyydyttämisestä ja yhteisestä päämäärästä – yleensä yksilön hyvinvoinnin lisäämisestä. Yhteisöllisessä asumisessa osallistumisen ja yhteiseen hyvään sitoutumisen sekä huolenpidon määrä voi vaihdella. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia mahdollistavia esimerkkejä lastenhoidossa ja ikääntyvien asumisessa, sekä kaupunki- ja korttelirakenteessa. Esimerkkikohteina on lasten päivähoidon fasiliteetteja, ikääntyneiden yhteisöasumisen malleja, ja kaupunki- ja korttelirakenteen yhteisöllisiä esimerkkejä. Tutkimuskysymykseni on voiko arkkitehtuurin ja tilojen yhteiskäytön avulla lisätä monisukupolvisia kohtaamisia? Työn tavoitteena on löytää toistuvia ja hyväksi havaittuja yhteisöllisyyden käytäntöjä ja kohtaamisten avaintekijöitä rakennusten arkkitehtuurista ja tilojen yhteiskäytöstä. Lastenhoidon varhaiskasvatuksen oppimistavoitteet tukevat juuri nyt yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä oppimista. Ikääntyneiden yhteisöllinen ja osallistava asuminen sekä yhteenkuuluvuuden tunne ja vuorovaikutus eri ikäisten kanssa nostavat elämänlaatua ja luovat turvallisuuden tunnetta. Työ osoittaa että Suomesta löytyy jo esimerkkejä toimivista ylisukupolviset kohtaamiset mahdollistavista ratkaisuista ja rakennuksista. Yhteisölliset aktiviteetit ja yhteiskäyttöiset tilat ovat jokseenkin systemaattisesti toistuvia ratkaisuja eri puolilla Suomea, vaikka meillä yhteisöllisyys on muuhun Eurooppaan verrattuna vielä lapsenkengissä. Haasteena yhteisöllisessä toiminnassa yhteisissä tiloissa on muun muassa erilaisten vastuukysymyksien ja hallinnollisten rajapintojen koordinointi. Esteettömyys, muunneltavuus ja saavutettavuus ovat kriittisiä elementtejä arkkitehtuurin ja tilankäytön kannalta.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Teräväinen, Helena
Keywords
kohtaaminen, yhteisöllisyys, monisukupolvisuus, yhteistilat, arkkitehtuuri, vuorovaikutus
Other note
Citation