Äänisuunnitteluyrityksen kehittäminen tuotantoyhtiöksi - Hatunvaihdon haasteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee sitä, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia liittyy työnkuvan ja yritystoiminnan laajentamiseen elokuva-alalla. Työn painopiste on äänisuunnittelijan ja tuottajan toimenkuvissa. Elokuva-ala on hierarkinen, ja nykypäivänä rahoituksista on kova kilpailu ja tuotantojen tarjonta on runsasta. Työnkuvan ja yritystoiminnan laajentaminen toisesta elokuva-alan työsektorista elokuvatuotannon suuntaan sisältää sekä riskejä että mahdollisuuksia, joita tämä opinnäytetyö tarkastelee. Työn taustalla on äänisuunnitteluyritys Spell Factory Productions Oy:n ja yrityksen äänisuunnittelijan aktiivinen kehitysvaihe kohti hybridiyritystä, joka suuntaa tuottamaan äänisuunnittelun lisäksi elokuva-, tv- ja animaatiotuotantoja. Tässä työssä hybiriditoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa yritys tai tekijä tekee kahta rinnakkaista työroolia. Työn tavoitteena on saavuttaa konkreettisia ja hyödyllisiä ohjeita ja oivalluksia yrityksen äänisuunnittelijan kehitysvaiheeseen. Työn keskiössä tärkein tutkimuskysymys liittyy hybridiajatteluun: onko hybridiajattelu kannattavaa, mielekästä, viisasta tai mahdollista? Työssä haastateltiin kolmea elokuva-alan konkaria, jotka ovat laajentaneet työnkuvaansa ja toimineet yrittäjinä elokuva-alalla. Haastateltavina olivat Petri Jokiranta (Cinet Oy), Aleksi Bardy (Helsinki-filmi) sekä Pekka Karjalainen (Me-guru film sound Oy). Kaikki haastateltavat ovat laajentaneet työnkuvaansa ja toimintaansa alkuperäisen opiskelulinjansa ulkopuolelle ja tehneet laajentamisen myötä merkittävää uraa. Työ on rajattu käsittämään työnkuvan ja yritystoiminnan laajentamista Spell Factory Productions Oy:n tilanteen ja tarpeiden näkökulmasta. Työssä ei esitellä Spell Factory Productions Oy:n liiketoimintasuunnitelmaa tai riskianalyysiä. Yritystoiminnan laajentamisen haasteiksi tunnistettiin erityisesti resurssien kohdentaminen ja liian hidas siirtymävaihe äänisuunnitteluyrityksestä hybridiyritykseksi, jolloin yritys saattaa jäädä pitkäksi aikaa välivaiheeseen. Siirtymisvaihetta ovat taas mahdollista-massa omarahoitusosuudet sekä tekijän selkeä taiteilijaidentiteetti. Ennen kaikkea haastateltavien suurin väittämä on, että mikäli tekijä tuntee paloa jotain asiaa kohtaan, tulisi hänen kokeilla kulkemista vaistonsa suuntaan, koska se sama palo on tekijän elokuva-alalle johdattanut.

This master thesis examines the challenges and opportunities on expanding the content of work description and entrepreneurship in the film industry. The focus is on the sound designer and producer assignments. The film industry is hierarchical and there is fierce competition for funding and plenty of productions available. Expanding the job description and entrepreneurship to film production from another film industry sector involves both the risks and the opportunities that this thesis examines. The study is based on the active development phase of the sound design company Spell Factory Productions Oy, and its sound designer, towards to a hybrid company to produce film, TV and animation productions in addition. In this study, hybrid activity refers to an activity where a company and author performs two parallel roles. The aim of the study is to achieve concrete and useful instructions and insights for the development phase of a company's sound designer. At the heart of the thesis is the most important research question related to a hybrid thinking: is the hybrid thinking profitable, meaningful, smart, or possible? Three film veterans who have broadened their content of the work description and acted as entrepreneurs in the film industry were interviewed for the thesis. The interviewees were Petri Jokiranta (Cinet Oy), Aleksi Bardy (Helsinki film) and Pekka Karjalainen (Meguru film sound Oy). All interviewees have expanded their activities beyond their original major and made a significant career with the expansion. The study is delimited on expanding the content of work and business operations from the perspective of Spell Factory Productions Oy's situation and needs. The study does not present Spell Factory Productions Oy's business plan or risk analysis. The challenges of expanding the business were identified in particular to the allocation of resources and in slow transition from a sound design company to a hybrid company, which may leave the company in the intermediate stage for a long time. The transition phase is made possible by self-financing contributions and the author's clear identity as an artist.
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
Karjalainen, Pekka
Keywords
äänisuunnittelu, tuottaminen, tuotantoyhtiö, yritys, yrittäminen, elokuva-ala
Other note
Citation