Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
107
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to present the current needs and practices of additive manufacturing in the Finnish industry. To obtain the necessary information, a survey of eight companies was carried out. An introduction to additive manufacturing and its applications is given to give the reader a better understanding of the survey. A survey was designed and the process explained. The main tool, the questionnaire, was chosen to be the best option to conduct the survey and was designed to consist of a combination of open questions and scale questions. The questionnaire was presented to eight companies of varying size in the research and development industry. Fifteen people from these companies were chosen for the survey. All of the qualitative answers were analytically quantified and expanded upon. The findings of the survey were compared to the findings of other worldwide reports. The results obtained through this study include data regarding familiarity of AM technologies, ownership of machinery, outsourcing practices, and general perception of AM in Finnish companies. It was found that while the Finnish industry is somewhat lagging behind on some fronts of AM usage, the trend is showing that AM is becoming more widely understood and its usage in more advanced applications is on the rise.

Tämän työn tarkoituksena on esittää Suomen teollisuuden nykytarpeet ja käytännöt materiaalia lisäävään valmistukseen liittyen. Työssä suoritettiin haastattelututkimus kahdeksassa yrityksessä vaaditun tiedon saamista varten. Työssä annetaan lyhyt johdatus materiaalia lisäävään valmistukseen tutkimuksen parempaa ymmärtämistä varten. Haastattelututkimus kehitettiin ja prosessi selitettiin. Pääasiallinen työkalu tutkimuksessa, kyselykaavake, valittiin parhaaksi tavaksi suorittaa tutkimus. Kyselykaavakkeeseen sisällytettiin avoimia kysymyksiä ja skaalakysymyksiä. Kysely suoritettiin kahdeksassa erikokoisessa tuotekehitysyrityksessä. Viisitoista ihmistä valittiin haastateltaviksi. Kaikki kvalitatiiviset vastaukset kvantifioitiin analyyttisesti. Tutkimuksen tuloksia verrattiin muihin maailmalla suoritettuihin tutkimuksiin. Tutkimuksen tulokset sisältävät tietoa suomalaisen teollisuuden AM-tekniikoiden tuntemuksesta, koneiden omistamisesta, ulkoistamiskäytännöistä, sekä yleisistä käsityksistä liittyen AM-tekniikoihin. Tutkimuksesta ilmeni, että Suomi on jonkin verran muuta maailmaa jäljessä AM-tekniikoiden omaksumisessa, mutta trendi osoittaa, että adoptio on käynnissä ja kehittyneempien sovellutusten käyttö on nousussa.
Description
Supervisor
Partanen, Jouni
Thesis advisor
Tuomi, Jukka
Keywords
additive manufacturing, rapid prototyping, rapid tooling, rapid manufacturing, industry survey, materiaalia lisäävä valmistus, rapid prototyping, rapid tooling, rapid manufacturing, teollisuuskysely
Other note
Citation