Scaling of primary healthcare platforms: Factors that influence scaling potential and success

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-19
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
90 + 11
Series
Abstract
Today’s healthcare systems are facing major challenges due to their economical unsustainability. Aging population, increased longevity and the rising number of chronically ill people lead to increases and changes in demand of healthcare services. This creates financial challenges since more care is needed while simultaneously, healthcare funding is decreasing due to the growing dependency ratio. Digitalisation, including platforms, is considered to be one solution for overcoming the current challenges of healthcare systems. Platforms support data sharing, service and care path integration, patient empowerment and service innovation, which can reduce costs and waste, and increase efficiency and quality of services. Even though the potential is widely and clearly recognised, nonetheless, many healthcare digitalisation programs and ventures have not been able to deliver on expectations. Instead, only modest returns have been achieved when measured by greater efficiency, higher care quality and better patient outcomes. Due to the relevance and importance of the topic, it would be highly beneficial to better understand the factors influencing scaling potential and success of primary healthcare platforms, which are incompletely addressed in the existing literature. This study aims at increasing the understanding of key factors that influence scaling potential of primary healthcare platforms. Furthermore, this study introduces strategies for geographical scaling of primary healthcare platforms. The empirical part of this study was conducted as a multiple holistic case study of three case organisations with the main focus on one of them. The unit of the analysis was platform service providers. Research data was collected through semi-structured thematic interviews, informal discussions with the thesis advisor and analysis of texts and documents. In total 10 semi-structured interviews were held with Finnish healthcare actors. The collected data was analysed iteratively, and the analyses were discussed and validated through discussions. The findings of this study form a comprehensive conceptual framework of categories and factors that affect scaling potential and its success. The main categories affecting scaling potential and success were found to be adaptiveness of local context, user attraction, and platform providers’ willingness and ability to create primary healthcare platforms. Adaptiveness of local context also influences the two other categories. Furthermore, one of the main findings was the importance of strategic partnerships in defining scaling potential and successful scaling. For academic purposes this study brings new knowledge regarding successful scaling of a primary healthcare platform and provides a conceptual framework.

Nykyiset terveydenhuollon järjestelmät ovat taloudellisesti kestämättömiä, mikä aiheuttaa merkittäviä haasteita yhteiskunnille. Ikääntyvä väestö, kasvanut elinikä ja kasvava määrä kroonisesti sairaita ihmisiä lisäävät ja muuttavat terveydenhuollon palvelujen kysyntää. Tämä luo taloudellisia haasteita, sillä väestö tarvitsee yhä enemmän hoitoa, mutta samanaikaisesti terveydenhuollon rahoitus vähenee, kun huoltosuhde heikkenee. Digitalisaatio ja alustaratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia näiden haasteiden ratkaisemiseen. Alustaratkaisut tukevat tietojen jakamista, palveluiden ja hoitopolkujen integraatiota, potilaiden omahoitoa sekä palveluinnovaatioita, mitkä voivat vähentää hoidon kustannuksia ja hoitoprosessien aikana tapahtuvaa hukkaa sekä lisätä palveluiden tehokuutta ja laatua. Vaikka digitaalisten ratkaisujen potentiaali on laajalti tunnistettu, useat terveydenhuollon digitalisointiohjelmat- ja hankkeet eivät ole saavuttaneet odotettuja tuloksia. Kun ohjelmia ja hankkeita on mitattu tehokkuuden ja hoidon laadun ja vaikuttavuuden kannalta, on huomattu, että saavutetut tulokset ovat olleet vaatimattomia. Tämän vuoksi olisi äärimmäisen hyödyllistä ymmärtää paremmin, mitkä tekijät vaikuttavat perusterveydenhuollon alustaratkaisujen laajentamispotentiaaliin ja laajentamisessa onnistumiseen. Aihetta on sen tärkeydestä huolimatta käsitelty ja tutkittu rajallisesti aiemmassa kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä keskeisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat laajentamispotentiaalin ja laajentamisessa onnistumiseen. Lisäksi tämä tutkimus esittelee strategioita perusterveydenhuollon alustan maantieteellistä laajentamista varten. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin monitapaustutkimuksena, jossa käsiteltiin kolmea tapausorganisaatiota, mutta pääpainopiste oli yhdessä tapausorganisaatiossa. Tutkimus keskittyi alustapalveluntarjoajiin. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä suomalaista terveydenhuollonalan toimijaa, keskustelemalla vapaamuotoisesti työn ohjaajan kanssa sekä analysoimalla tekstejä ja dokumentteja. Kerätty aineisto analysoitiin iteratiivisesti, ja analyysit validoitiin keskustelujen avulla. Tämän tutkimuksen tulokset muodostavat kattavan konseptuaalisen ymmärryksen pääkategorioista ja -tekijöistä, jotka vaikuttavat laajentamispotentiaaliin ja laajentamisessa onnistumiseen. Pääkategoriat ovat paikallisen kontekstin sopeutuvuus, käyttäjien houkuttelu sekä alustapalveluntarjoajien halukkuus ja kyvykkyys luoda perusterveydenhuollon alustaratkaisuja. Paikallisen kontekstin sopeutuvuus vaikuttaa laajentumispotentiaalin lisäksi myös kahteen muuhun pääkategoriaan. Lisäksi tämä tutkimus painottaa strategisten kumppanuuksien tärkeyttä laajentamispotentiaalin ja laajentamisen onnistumisen kannalta.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Hartiala, Anssi
Keywords
primary healthcare platform, scaling potential, telemedicine, healthcare digitalisation
Other note
Citation